Tehtäväkenttään kuuluvat ympäristönsuojelulain nojalla kunnalle määrättyjen lupa-asioiden valmistelu, valvonta, lausunnot, selvilläolovelvollisuus paikkakunnan ympäristön tilasta sekä tiedotus.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupa-asioissa ympäristölautakunta toimii päätöksentekoviranomaisena rakennustarkastajan valmistellessa asiat. Lautakunnan ympäristönsuojelua koskevista päätöksistä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Lautakunta voi tehdä myös aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.
Ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja valvovat ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Valvonnan keinoina käytetään tarkastuksia, neuvontaa, valistusta ja tiedottamista. Pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa ja teettämisuhkaa voidaan käyttää jos muut keinot eivät riitä.

Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (tulleet voimaan 23.4.2014)

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Laadittavana olevan ympäristönsuojelunmääräyksen kartta-aineistot

Taajaan asutut alueet  tiedoston koko 13,4 Mt
Indeksikartta  tiedoston koko  10,5 Mt
Alue K1  7,6 Mt
Alue K2  7,7 Mt
Alue K3  8,4 Mt
Alue K4  8,3 Mt
Alue K5  6,6 Mt
Alue K6  7,0 Mt
Alue K7  6,3 Mt
 

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelujärjestys -linkki esitteeseen.

Jätehuolto

Ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja valvovat ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Valvonnan keinoina käytetään tarkastuksia, neuvontaa, valistusta ja tiedottamista. Pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa ja teettämisuhkaa voidaan käyttää jos muut keinot eivät riitä.
Roskaaminen on kielletty. Roskaamisasioissa ympäristölautakunta voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.5.2015

* Vaasanseudun jätelautakunta -kotisivut www.jatteet.fi

Maa-ainesvalvonta
Maa-ainesvalvonta kuuluu ympäristölautakunnan alaisuuteen.

Kotitarveotto

Mikäli maa-aineksia otetaan kotitarpeeseen alueella, jolta on otettu tai tullaan ottamaan yhteenlaskettuna enemmän, kuin 500m^3, tulee siitä toimittaa rakennustarkastajalle kotitarveottoilmoitus.

Lomake löytyy tästä linkistä.

Maa-aineslupa
Mikäli maa-ainesoton tavoitteena on taloudellinen hyöty, tulee ottotoiminnassa olla maa-aineslupa.

Maa-aineslupahakemus toimitetaan tekniselle lautakunnalle, joka valmistelee sen kunnanhallituksen päätettäväksi. Ilmoituslomake maa-ainesten ottamiseen (käy kaikkiin kuntiin.)

Tarkempia tietoja ymparisto.fi sivulta.

Vesiasiat

Ympäristölautakunta valvoo toimialueellaan ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla annettuja määräyksiä ja tehtyjä päätöksiä ja havaitessaan rikkomuksia se ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Haja-asutusalueella esim. omakotitalon jätevesien johtamisasia hoidetaan toimenpideluvalla, mikäli hakemus ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista lupakäsittelyä. Toimenpideluvan käsittelee rakennustarkastaja, joka antaa samalla neuvoja ja ohjeita jätevesien hyväksyttävästä käsittelytavasta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) päivittää vuosittain taajama-alueiden rajauksen. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Taajamakartta löytyy ymparisto.fi -sivustolta sekä täältä (valitse valikosta "Harva ja tiheä taajama-alue"). 

Oheisista linkeistä löytyy informaatiota haja-asutuksen jätevesien puhdistamisesta ja puhdistusjärjestelmistä:

Kyrönmaan yhteinen haja-astusten jätevesineuvonta

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus

Suomen ympäristökeskuksen informaatio haja-asutuksen jätevesiasioista:
Kiinteistön jätevesien käsittely

Ympäristöministeriön ylläpitämä puhdistamotiedosto:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Syventavaa_tietoa/Puhdistamosivusto_jatevesien_kasittelymenetelmista

Eri laitteiden/menetelmien tutkimustuloksia 1995-2003 ajalta:
Maapuhdistamot ja laite- eli pienpuhdistamot.

LokaPuts hajajätevesihankkeen seurantatietoja 2006-2007:
http://www.sskoy.fi/lokaputs/index.php?id=17

Yleistä tietoa jäteveden käsittelystä yms:
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

Vesiensuojelu
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/suomi-kjrahasto.shtml

Ruoppauksesta tehdään ilmoitus Länsi-Suomen ympäristökeskukselle tai rakennustarkastajalle. Mikäli ruoppauksesta voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle on ruoppaukseen haettava lupa.
Ojitusasioissa ympäristölautakunta toimii lähinnä neuvojana ja sovittelijana riitatapauksissa. Mikäli oja tehdään toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki, ojan suuntaa halutaan muuttaa tai vettä halutaan johtaa toisen ojaan tai toisen maalla olevaan puroon tehdään kirjallinen asian käsittelypyyntö ympäristölautakunnalle. Jollei ojituksesta päästä sopimukseen, on ojitus toimeenpantava ojitustoimituksessa, jota haetaan Länsi-Suomen ympäristökeskukselta.

Vesirakentaminen

Vesirakennustyöt, ohjeen löydät tämän linkin takaa.

- Ruoppauksesta tehdään ilmoitus Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) tai rakennustarkastajalle.

Maatalous 
Patterointi-ilmoituskaavake

Meluntorjunta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa.
Meluilmoitus tehdään viimeistään 30vrk ennen toiminnan ajankohtaa ympäristölautakunnalle jos tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä tai tilapäisestä tapahtumasta, kuten esimerkiksi moottoriurheilukilpailusta, huvi- tai näytöstilaisuudesta tai murskauksesta saattaa aiheutua melua, joka voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

Maastoliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jäällä on haettava ympäristölautakunnan lupa. Tilapäiseen tapahtumaan tarvitaan vain meluilmoitus, jos se voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.  Mikäli toiminta asettuu myös toisen kunnan alueelle on ilmoituksen käsittelevä viranomainen Länsi-Suomen ympäristökeskus.

Ilmansuojelu
Oheinen tiedosto on alueellisessa yhteistyössä teetetty Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2006-2007. Raportti on julkistettu 28.1.2009. Lue tästä lisää.

Leirintäalueet

Ympäristölautakunta toimii kunnan leirintäalueviranomaisena.

Ympäristötoimessa Teitä palvelee rakennustarkastaja Antti Lammi, puh.(06) 470 1231, 050 561 0459,  email: etunimi.sukunimi(at)isokyro.fi