Kuulutus 29/17

29.03.2017 - 02.05.2017

KUULUTUS KAAVOITUSKATSAUKSEN JA KAAVOITUSOHJELMAN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

Isonkyrön elinkeino- ja kaavoitusjaosto asettaa kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman vuosille 2017–2019 MRL:n 7 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville.

KUULUTUS ASEMAKAAVALUONNOKSIEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ

Kaava-alue rajautuu Pysäkkitien ja Pohjankyröntien risteysalueeseen Isonkyrön keskustan tuntumassa. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle keskustan palveluihin tukeutuvaa rivitaloasumista.

TERVAJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön kunnan länsiosassa Tervajoen taajamassa noin kahdeksan kilometrin päässä Isonkyrön keskustaajamasta. Suunnittelun tavoitteena on päivittää ja laatia asemakaava hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä tai myymäläkeskittymä.

KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön keskustan alueella Tolkintien länsipuolella. Alue rajautuu etelässä valtatie 18 tuntumaan ja pohjoisessa Tyyneläntien asuntoalueeseen. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä (VP) vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta.

LAPINMÄEN ASEMAKAAVA

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön kunnassa Lapinmäen alueella kunnan keskustaajaman eteläpuolella. Asemakaavan laadinnan tavoitteena on osayleiskaavaan perustuen osoittaa suunnittelualueelle työpaikkatoimintoja, virkistysalueita luontoarvoineen sekä asutusta. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävää.

KESKUSTAN ASEMAKAAVA TAIPALEEN ALUEELLA

Suunnittelualue sijaitsee Kalpatien eteläpuolella Taipaleen alueella, noin 2,5 km:n etäisyydellä Isonkyrön keskustasta. Asemakaavalla osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä korttelialue kaasumaisten polttoaineiden jakelua varten.

 

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 18 pohjoispuolelle, rajautuen lounais-eteläreunaltaan kyseiseen tiehen. Alueelle laadittavan asemakaavan tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.

Valmisteluaineistot asetetaan nähtäville 30.3.2017 – 2.5.2017 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isokyro.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.5.2017 Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro@isokyro.fi.

Lisätietoja asiasta:

  • Isonkyrön kunta: tekninen johtaja Juha Försti, puh. 040 774 9087,  juha.forsti@isokyro.fi
  • FCG Suunnittelu ja tekniikka: Susanna Paananen puh. 044 704 6280, susanna.paananen@fcg.fi
Takaisin listaukseen