Kuulutus 55/17

16.05.2017 - 19.06.2017

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija
Kyröön Kievari Oy

Asia
Laiturin rakentaminen Kyrönjokeen, Isokyrö

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hakija hakee vesilain mukaista lupaa laiturin rakentamiseksi Kyrönjokeen Isonkyrön kunnassa. Laituri sijoittuu Kyrönmaan maatalousmuseon omistaman kiinteistön Myllymäki (kiinteistötunnus 152-416-4-49) edustalle yhteiselle vesialueelle (kiinteistötunnus 152-876-3-0). Hakija on vuokralaisena kiinteistöllä Myllymäki. Kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa hankkeen toteuttamiseksi. Hakija on hakenut aluehallintovirastosta vesilain mukaista käyttöoikeutta tarvittavalle osalle (alueen koko 325 m2) yhteisestä vesialueesta.

Laiturin rakentaminen on tarpeen alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Hakija harjoittaa kiinteistöllä anniskelu- ja tilausravintola sekä muuta oheistoimintaa. Kyröjoen vedenpinnan vaihtelu hankealueella on suurta. Laituri mahdollistaa uimisen ja veneellä laituriin pääsyn myös matalan veden aikana.

Laituri koostuu tehdasvalmisteisista ponttonielementeistä. Laiturin kokonaispituus vesialueella on 10,8 m ja kokonaisleveys 14,4 m. Laituri ankkuroidaan betonirakenteisten maatukien lisäksi betonirakentesilla painoankkureilla vesialueen pohjaan. Laiturin ulkonäkö kaiteineen on suunniteltu ympäristöönsä sopivaksi. Laituri ja painoankkurit nostetaan talveksi pois vedestä. Maatuet ovat kiinteästi asennettuja, eikä niitä poisteta talveksi.

Hankealueella on tällä hetkellä vähäistä virkistyskäyttöä, kuten veneilyä ja kalastusta. Hakijan mukaan hankkeesta ei aiheudu haittaa lyhytaikaista asennustyöstä aiheutuvaa meluhaittaa lukuun ottamatta. Hakijan mukaan hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Kyrönjokilaakson maisema-alueen arvoihin. Hankealueella on voimassa Isonkyrön keskustan asemakaava.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 18.5.-19.6.2017 Isonkyrön kunnan ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemus keskeisiltä osin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Isonkyrön kunnanvirastossa, osoite: Pohjankyröntie 136.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainuttu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/1256/2017
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 19.6.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi(at)avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 61501 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajille
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön muille omistajille tai haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla maa- ja vesialueilla: 152-876-3-0 Vesialue

Lisätietoja antaa
ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela, p. 0295 018 750 sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

Takaisin listaukseen