Kuulutus 112/17

20.11.2017 - 05.01.2018

KUULUTUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

Isonkyrön kunnanhallitus on hyväksynyt 28.9.2017 seuraavan kaavan;

48 § KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Asemakaava tulee voimaan kokonaisuudessaan tällä ilmoituksella.

KUNNANHALLITUS

************

KUULUTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 18 pohjoispuolelle, rajautuen lounais-eteläreunaltaan kyseiseen tiehen Isonkyrön keskustassa. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden.

 

KUULUTUS ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

LAPINMÄEN ASEMAKAAVA
Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön kunnassa Lapinmäen alueella kunnan keskustaajaman eteläpuolella. Asemakaavan laadinnan tavoitteena on Isonkyrön keskustan osayleiskaavaan perustuen osoittaa suunnittelualueelle työpaikkatoimintoja, virkistysalueita luontoarvoineen sekä asutusta.

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella sekä Lapinmäen asemakaava asetetaan nähtäville 30.11. – 5.1.2018 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isokyro.fi  /kuulutukset.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 5.1.2018 klo 15.00 Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro@isokyro.fi.

Lisätietoja asiasta:

  • Isonkyrön kunta: tekninen johtaja Jukka Kosonen, puh. 044 269 8192,  jukka.kosonen@isokyro.fi
  • FCG Suunnittelu ja tekniikka: Susanna Paananen puh. 044 704 6280, susanna.paananen@fcg.fi
Takaisin listaukseen