Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Työpaikat
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 37/18 Tarjouspyyntö koulukuljetukset lukuvuonna 2018-2020

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 37/18 Tarjouspyyntö koulukuljetukset lukuvuonna 2018-2020

TARJOUSPYYNTÖ

Koulukuljetukset  LUKUVUONNA  2018 – 2020 

Isonkyrön kunta pyytää tarjousta Hilma- ilmoituskanavaan lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti oppilaskuljetusten hoitamisesta. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on sopimuskauden alkuun mennessä liikenteen harjoittamiseen oikeuttava joukkoliikenne- tai taksilupa. Liikennöitsijän on sitouduttava järjestämään tarjoamansa kuljetuspalvelu näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti ja tarjous on oltava voimassa 31.8.2018 asti.

Tarjous on toimitettava kirjallisesti Isonkyrön kunnan koulutoimistoon keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Isonkyrön kunta / koulutoimisto

Pohjankyröntie 136

61500  ISOKYRÖ

Sopimuskausi
Koulukuljetusten sopimuskausi on lukuvuodet 2018-2020 sekä yhden optiovuoden eli 2 + 1 vuotta. Optiovuoden käytöstä tilaaja päättää 31.3.2020 mennessä.

Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Hankinnan kohteena ovat takseilla ja/tai linja-autoilla ajettavat oppilaskuljetukset alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kilpailutuksen hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnan valintaperuste on edullisin hinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 palvelut). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, voi tilaaja keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjoajaa koskevat vaatimukset
Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraava asiakirjat:

 • Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta

Mikäli tarjoaja on Tilaajavastuu.fi –palvelun Luotettava Kumppani jäsenyritys, voi tarjoaja osoittaa kaikki 2-7 kohdassa vaadittujen selvitysten täyttymisen Tilaajavastuu.fi –palvelun yritysraportilla, mikäli ne käyvät siitä ilmi.

 • Kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (ei 3 kk:tta vanhempi)
 • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusten suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty (ei 3 kk:tta vanhempi)
 • Selvitys merkinnästä ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisävelvollisten rekisteriin.
 • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 • Työterveyshuolto pitää olla järjestetty työntekijöille; selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
 • ESPD lomake täytettynä ja allekirjoitettuna
 • Todistus siitä, että tarjottava kalusto täyttää vähimmäisvaatimuksen päästöluokasta

Ennen tarjousten vertailua suljetaan kilpailusta pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioiden katsota selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea kilpailusta mikäli:

– tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet;

– tarjoaja ei täytä taksi- tai joukkoliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia;

– tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei voida pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai

– tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle väärää tai harhaanjohtavaa informaatiota.

Kuljetuskalustoa koskevat vaatimukset ja ympäristönormien huomioon ottaminen:
Kaikkien ajoneuvojen tulee olla turvallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden tulee täyttää tieliikennelain ja koulukuljetusasetuksen vaatimukset.

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa tuli voimaan 1.2.2012 (1509/2011) Lain mukaan hankintayksikön tulee ottaa huomioon tieliikenteen ja moottoriajoneuvojen energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset kuljetusten hankinnassa. Kuljetuksissa käytettävillä ajoneuvoilla on oltava mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset.

Palvelussa käytettäviltä ajoneuvoilta vaaditaan:

Henkilöauto/tilataksi (5-8 henkilöä, M1-luokka)

 • Ajoneuvojen on päästöjen osalta täytettävä vähintään Euro 5-luokan vaatimukset

Linja-auto/Pienoislinja-auto (M2- tai M3-luokka)

 • Ajoneuvon on täytettävä vähintään Euro 4 –luokan vaatimukset
 • Ajoneuvon energiankulutuksen ja hiilidioksipäästöjen osalta edellytetään sopimusaikana polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia vuosittain sekä pyrkimystä energiankulutuksen vähentämiseen.

Tarjoajan tulee liittää tarjousasiakirjoihin selvitykset, joihin haluaa vedota osoituksena tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristö-vaikutusten täyttymisestä (esim. kuljettajakohtainen ajotapa-analyysi).  Tarjoajan tulee todistaa kaluston täyttävän vähimmäisvaatimukset (esim. rekisteritodistuksen Euro-luokka, Trafin energiamerkintä, muu vastaava hyväksyttävä todistus, polttoaineen kulutuksen seurantaluvut vuosittain).

Henkilöautoissa (5-8 hlöä), myös pikkubusseissa / M2-/M3-luokka, voi todentaa ajoneuvon energiamerkinnän käytetyn auton energiamerkintä – Trafin verkkopalvelusta. Jos hiilidioksidipäästötietoa ei autolle ole mitattu tyyppihyväksynnän yhteydessä, voidaan auton hiilidioksidipäästötietona soveltaa sen kokonaismassan perusteella määritetyn ajoneuvoveron perusveron määrää vastaava CO2-arvo.

Linja-autoissa voi todentaa rekisteröintitodistukselta ilmenevän Euro-päästötasoa tarkoittavan tiedon tai ajoneuvon ensirekisteröintipäivän 1.1.1997 jälkeen (rekisteröintitodistuksessa ei saa olla merkintää mahdollisesti sovelletusta poikkeusluvasta) tai muu todistus.

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan ajoneuvon rekisteröintitodistusten tekniset osat tai vastaavat tiedot nähtäväksi euro- ja päästöluokitusmerkintöjen tarkastamista varten ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouksen tekeminen
Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin reitin päiväkohtainen tarjoushinta, joka sisältää aamukuljetuksen ja/tai yksi-kaksi iltapäiväkuljetusta. Lisäksi on ilmoitettava hinta lisäkilometrille ja liikennöinnissä käytettävä kalusto. Tarjoukset on ilmoitettava arvonlisäverottomina hintoina (alv 0%).

Tarjottujen hintojen tulee olla kiinteänä voimassa sopimuskauden ajan. Sopimus tehdään ajalle 9.8.2018 – 30.5.2020 + yksi (1) optiovuosi. Optiovuoden hinta voi nousta enintään Tilastokeskuksen ylläpitämän kuluttajahintaindeksin mukaisesti vertaillen ajankohtia 3/2018 ja 3/2020.

Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot ja selvitykset ja tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan ja liikenteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouspyynnön liitteenä oleviin reitteihin, aikatauluihin ja oppilasmääriin voi tulla muutoksia.

Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet:
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot.  Valinta suoritetaan reittikohtaisesti ja hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan halvin.

Tarjouskilpailusta ilmoittaminen:
Tarjouskilpailusta ilmoitetaan Isonkyrön kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Hilma-palvelun julkisten hankintojen ilmoitustaululla.

Sopimus tulee kuntaa sitovaksi, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan viranomainen on päättänyt päätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiakirjojen julkisuus:
Tarjousasiakirjat ovat lainsäädännön mukaisesti pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen.

Alihankkijan käyttäminen:
Mikäli liikennöitsijän oma kapasiteetti ei poikkeustilanteessa riitä hoitamaan kaikkia sovittuja kuljetuksia, voi liikennöitsijä tilapäisesti käyttää myös alihankkijaa. Liikennöitsijä vastaa alihankintana ostamistaan palveluista kuin omistaan.

Muut ehdot ja seikat:
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hintataso on liian korkea tai jos kuljetusten järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet siten, ettei liikennettä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden ajan 9.8.2018 – 30.5.2020 ja laskutuksen tulee perustua toteutuneisiin oppilaskuljetuksiin.  Laskutus ym. lisiä ei hyväksytä.

Kuljettajien on oltava tavoitettavissa puhelimitse klo 8 ja 16 välisenä aikana ja liikenteestä vastaavan illalla klo 20 saakka. Oppilaat voivat kuljettaa urheiluvälineitään autossa ilman lisäkorvausta

Liikennöitsijä voi esittää palvelutasoa parantavia tai kustannuksia säästäviä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin reittiratkaisuihin.

Valittujen liikennöitsijöiden kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset ennen lukuvuoden alkamista.

Yhteystiedot:
Tarjouskilpailusta antaa lisätietoja hallintosihteeri Soili Kniivilä, puh. (06) 470 1251.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

 – Tarjouspyyntö koulukuljetuksista lv 2018-2020 + yksi optiovuosi

 – Kuljetusreitit ja aikataulut lv 2018-2019

 – Työpäivät lv 2018-2019

 – ESPD-lomake