Ajankohtaista

Ajankohtaista

Isokyrö jälleen erinomaiseen tulokseen – lainakanta maan alhaisimpia


26.03.2019

MEDIATIEDOTE 26.3.2019

Julkaisuvapaa 26.3.2019 klo 9.00

 

Isokyrö jälleen erinomaiseen tulokseen – lainakanta maan alhaisimpia

Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa kunnan talouden kehityksen jatkuneen edelleen positiivisena.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

Isonkyrön kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 3,8 M€ ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 10,3 %. Toimintakulut olivat 28,9 M€ laskien 0,54 %. Toimintakulut laskivat toisena vuotena peräkkäin. Merkittävimmät toimintakulujen laskut olivat palvelujen ostoissa (0,34 m€).

 

Verotulot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 14,65 M€ laskien 2,8 % (0,42 M€) ja jääden 0,69 M€ budjetoidusta. Kunnallisveroa kertyi 755.000 euroa budjetoitua vähemmän, kiinteistöveron tuotto toteutui lähes arvioidusti ja yhteisöveroa kertyi 69.000 euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuudet laskivat 1,6 % (0,21 M€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 12,9 M€ ja toteutuivat 74.000 euroa budjetoitua paremmin.

 

Vuoden 2018 vuosikate on 2,51 M€ (2,60 M€ v. 2017) eli 545 €/asukas (557 €/asukas v. 2017). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1.361.746,54 € (1.613.140,35 € v. 2017) ylijäämäinen. Talousarvio oli laadittu 13.641 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden budjetoitua parempi tulos johtuu pääosin jokaisen palvelualueen menomäärärahojen alittamisesta muutamista talousarviopoikkeamista huolimatta. Merkittävin menomäärärahojen alitus, 926.111,97 euroa Terveydenhuollon tehtäväalueella koostuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon ennakoitua alhaisemmista maksuosuuksista.

 

Hallintopalveluissa 170.000 euron säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi mm. pe-lastuslaitoksen ja maaseutuhallinnon kulujen budjetoitua alhaisempana toteutumana. Perusturvapalveluissa toimeentuloturvan budjetoitua alhaisemmat menot olivat samansuuruiset kuin sosiaalipalveluiden menomäärärahojen ylitys, joten Terveydenhuollon tehtäväalueen menomäärärahojen alitus, lähes 930.000 euroa parantaa koko kunnan tulosta huomattavasti. Sivistyspalveluissa toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat budjetoidusta. Toimintakulujen alitus 190.000 johtuu pääosin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen että kansalaisopistotoiminnan budjetoitua alhaisemmasta toteutumasta. Hyvinvointipalveluissa menomäärärahojen budjetoitua 175.000 euroa alhaisempi toteutuma koostuu lähinnä palveluiden ostoista sekä sisäisistä vuokrista. Teknisissä palveluissa toimintatuotot toteutuvat 120.000 euroa budjetoitua paremmin pääosin vesihuoltolaitoksen toimintatuotoista johtuen. Toimintakulut olivat 380.000 euroa budjetoitua alhaisemmat, säästöistä 330.000 euroa koostui tukipalveluista, lähinnä kiinteistöjen menoista sekä siivouksesta ja ruokahuollosta.  Edellä mainittujen lisäksi monilla kustannuspaikoilla on tullut pieniä ylityksiä ja alituksia sekä tuottojen että kulujen osalta.

 

Investoinnit

Isonkyrön kunnan investoinnit vuodelle 2018 laskivat 1,76 M€:oon (2,27 M€ v. 2017). Merkittävimmät investointikohteet olivat palvelukeskuksen ilmanvaihdon parantaminen ja lämmön talteenoton rakentaminen, uuden liikuntahallin suunnittelu, Tervajoen kuivatusverkoston rakentamisen 2-vaihe sekä Lapinmäen alueen vesihuollon rakentamisen aloitus.

 

Lainakanta

Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti on alueen alhaisin ja koko maan 10 pienimmän joukossa. Kunnan lainakanta oli ainoastaan 1,325 M€ ja lainakanta laski edelleen 0,55 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Uutta lainaa ei nostettu lainkaan vuoden 2013 jälkeen. Lainat asukasta kohden olivat 288 €/asukas (koko maa tilinpäätösarvioiden mukaan keskiarvo 3.052 €/asukas, Etelä-Pohjanmaa 3.851 €/asukas ja Pohjanmaa 3.491 €/asukas).

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

”Työllisyystilanne jatkoi parantumistaan verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Työttömien työnhakijoiden osuus olikin vuoden 2018 lopussa enää 6,6 % (11,7 % v. 2015, 11,1 % v. 2016 ja 8,6 % v. 2017). Vuoden aikana toteutui ja vireillä on edelleen useita merkittäviä yrityshankkeita, joilla parannetaan kunnan elinvoimaa. Viimeaikaiset viestit yrityskentältämme ovat pääasiassa olleet ympäröivän alueen tapaan rohkaisevia: tilauskirjat täyttyvät, yrityksemme uskaltavat investoida ja palkata uusia työtekijöitä. Samalla pitää muistaa, että uusia työpaikkoja on syntynyt myös uusiin, pieniin yrityksiin. Suurimpana haasteena tuntuu monilla yrityksillä olevan osaavan työvoiman saanti, mikä vaatii meiltä yhteisiä nopeita toimenpiteitä.

 

Väestön ja työpaikkojen keskittyminen suurimpiin kasvukeskuksiin on suuri haaste, jota vastaan kamppailemme kahden maakuntakeskuksen välissä. Väkiluvun laskun pysäyttäminen edellyttää, että niin kunnan, yritysten kuin yhdistystenkin tuottamat palvelut ovat laadukkaita. Uusien asuntojen rakentaminen jatkui edelleen hiljaisena, mikä on osasyynä siihen, että asukasluku on edelleen laskussa. Asukasluvun väheneminen lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (-74 asukasta v. 2018; -38 asukasta v. 2017). Syntyvyys aleni edelleen (25 lasta v. 2018; 34 lasta v. 2017). Verotulojen yllättävästä notkahduksesta huolimatta, vuodesta 2018 muodostui edelleen taloudellisesti erinomainen. Yli 2,5 M€:n vuosikate on kunnan historian kolmanneksi paras ja lähes yhtä hyvä kuin edellisenä vuotena. Vuosikatteen kehitystrendi on ollut selvästi positiivinen jo yli 10 vuoden ajan, mikä antaa hyvän taloudellisen perustan kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Tilinpäätös on jälleen merkittävästi talousarviota parempi, mikä osaltaan osoittaa henkilöstön sitoutuneisuutta tarkkaan taloudenpitoon. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.

Taseessa on nyt käsiteltävän tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää 11,34 M€:n. Tämä toimii tarvittaessa puskurina turvaamaan kunnan rahoituspohjaa haastavampina vuosina palvelutarpeiden kasvaessa. Kestävällä pohjalla oleva kunnan talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kuntalaisille. Samalla voimme investoida välttämättömiin ja tarpeellisiin kohteisiin vuosina 2019-2020. Lainakantamme on nyt yksi maan pienimmistä. Tavoitteena on, että myös tulevien vuosien investoinnit voidaan kattaa tulorahoituksella muutamassa vuodessa velkaantumisen välttämiseksi.”

 

Lisätietoja antavat:

Tero Kankaanpää                                                    Jaana Järvi-Laturi
kunnanjohtaja                                                          hallintojohtaja
puh. 044-2970 256                                                  puh. 050-314 2358
tero.kankaanpaa@isokyro.fi                                 jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi


Takaisin uutisiin