Ajankohtaista

Ajankohtaista

Isonkyrön kunnan mediatiedote 30.3.2021 Merkittävät valtionosuuksien lisäykset paransivat Isonkyrön tulosta


30.03.2021

MERKITTÄVÄT VALTIONOSUUKSIEN LISÄYKSET PARANSIVAT ISONKYRÖN TULOSTA

 

Isonkyrön kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa kunnan talouden kehittyneen positiiviseen suuntaan.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus

 

Isonkyrön kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 3,25 M€ ja edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 5,7 %. Toimintakulut olivat 30,76 M€ kasvaen ainoastaan 0,12 %. Henkilöstökulut sijaispalvelu mukaan lukien pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2020 varsinaiset henkilöstökulut olivat 11.108.000 euroa (11.382.000 euroa vuonna 2019). Tilinpäätösvuonna käytettiin vuoden 2019 tapaan sijaisrekrytointipalvelua, erityisesti perusturvapalveluissa. Nämä kulut sisältyvät palvelujen ostoihin ja olivat koko kunnassa 555.000 euroa (484.000 euroa vuonna 2019).

 

Verotulot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 15,36 M€ nousten 0,97 % (0,15 M€). Verotulot toteutuivat lähes budjetoidusti (-70.000 €). Kunnallisverotulot kertyivät koronaviruspandemiasta huolimatta lähes talousarvion mukaisena, yhteisöveroja saatiin jako-osuuden korotuksesta johtuen hiukan budjetoitua enemmän ja kiinteistöverot jäivät hiukan budjetoidusta tilitysaikataulusta johtuen. Valtion tukitoimissa kuntien valtionosuuksia lisättiin koronapandemian vuoksi useita kertoja tilinpäätösvuoden aikana ja lopulta valtionosuuksiin kirjattiin 1.086.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,76 M€ (+13,34 %).

 

Menomäärärahojen alituksista sekä erityisesti koronan vuoksi saaduista merkittävistä valtionosuuksien lisäyksistä johtuen vuoden 2020 vuosikate oli 2,82 M€ (1,17 M€ v. 2019) eli 630 €/asukas (257 €/asukas v. 2019). Poistot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena, ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,19 M€ ja olivat 1,45 M€. Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 1.365.816,29 € (-98.326,51 € v. 2019) ylijäämäinen. Talousarvio oli laadittu 9.721 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden budjetoitua parempi tulos johtuu pääosin ylimääräisistä valtionosuuksista sekä lähes jokaisen palvelualueen menomäärärahojen alittamisesta muutamista talousarviopoikkeamista huolimatta. Merkittävin menomäärärahojen ylitys, 657.000 euroa tapahtui Terveydenhuollon tehtäväalueella. Talousarviossa 2020 varauduttiin erikoissairaanhoidon kuluihin 6,37 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat lopulta 7,05 miljoonaan euroon eli ne toteutuvat 0,20 miljoonaa euroa suurempina kuin vuonna 2019. Isonkyrön erikoissairaanhoidon kustannukset olivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien korkeimmat.

 

Terveydenhuollon tehtäväalueen menomäärärahojen ylityksen lisäksi merkittävämpiä menomäärärahojen ylityksiä oli myös sosiaalipalveluissa ja vesihuollossa. Varhaiskasvatuksessa jäätiin tuloarviosta, koska maksutuottoja ei kertynyt keväällä poikkeusoloaikana budjetoidusti. Muilta tehtäväalueilta kuitenkin menomäärärahat alittuivat siinä määrin, että kokonaisuutena kunnan toimintakate muodostui lähes 200.000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Menomäärärahat alittuivat etenkin hyvinvointipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa, joissa osa säästöistä johtuu alhaisemmista tukipalvelun kiinteistö-, siivous- ja ruokahuoltokuluista.

 

Investoinnit

 

Isonkyrön kunnan investointimenot laskivat 2,08 M€:oon (5,60 M€ v. 2019). Merkittävimmät investointikohteet olivat Isokyrö Areenan valmistuminen (nettomeno 0,44 M€ v. 2020) sekä edelleen talousarviovuonna 2021 jatkuvat Lapinmäen yritysalueen tiestön (0,32 M€) ja viemäröinnin rakentaminen (0,28 M€) ja Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakennustyöt (0,27 M€). Osana talouden tasapainottamista investointiosaa muutettiin kesken vuoden siten, että siitä poistettiin hankkeita 280.000 €.

 

Lainakanta

 

Uutta lainaa nostettiin 1,1 M€. Kunnan lainakanta oli 4,0 M€ ja lainakanta nousi 0,42 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 894 €/asukas (koko maan tilinpäätösarvioiden mukaan keskiarvo 3.472 €/asukas).

 

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

Työllisyystilanne heikentyi merkittävästi edellisen vuoden loppuun verrattuna johtuen yritysten toimintaedellytysten heikkenemisestä koronavirusepidemian aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus oli vuoden 2020 lopussa 10,7 % (7,1 % v. 2019). Osuuskauppa KPO:n uuden marketin valmistuminen oli merkittävä yksityinen investointi kuntamme elinvoiman kannalta.

 

Keväällä koko maailma sulki koronapandemian takia ovensa ja myös Suomessa siirryttiin ensimmäisen kerran sotien jälkeen poikkeusoloihin 16.3.2020. Koulut siirtyivät käytännössä parissa päivässä etäopetukseen ja monet muut palvelumme muuttivat muotoaan. Organisoimme yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa asiointiavun valtioneuvoston kehottaessa yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Kunta organisoi yhteistyössä VASEK:n kanssa yksinyrittäjien koronatukien jakamisen. Pieni kunta osoittautui päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyltään ketteräksi myös poikkeusoloissa. Maan tartuntatilanteen rauhoituttua kesäksi, loppusyksystä alkoi koronan toinen aalto ja kunnan toimintoja jouduttiin jälleen rajoittamaan kuntalaisten suojelemiseksi. Olen kiitollinen isokyröläisten omatoimisesta varautumisesta tartuntojen ennaltaehkäisemisessä ja yhteisten varautumistoimenpiteiden onnistumisesta. Näiden avulla tartuntatilanne pysyi koko vuoden meillä rauhallisena. Itsestä ja lähimmäisistä on kannettu vastuuta yhdessä, ja annettuja suosituksia noudatettiin kiitettävästi. Koronapandemia on kuitenkin yhteiskunnallemme myös sosiaalinen ja taloudellinen kriisi. Niinpä tilanteen pitkittyessä katseita on suunnattava kriisinkestävyyden lisäksi kohti kriisin jälkihoitoa sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

 

Uusien asuntojen rakentaminen jatkui edelleen hiljaisena, mikä on osasyynä siihen, että asukasluku on edelleen laskussa. Asukasluku väheneminen hidastui - ollen kuitenkin edelleen merkittävä (-50 asukasta v. 2020, -73 asukasta v. 2019; -74 asukasta v. 2018; -38 asukasta v. 2017). Syntyvyys oli edelleen alhainen (26 lasta v. 2020; 29 lasta v. 2019; 25 lasta v. 2018; 34 lasta v. 2017). Luonnollinen väestönlisäys (syntyvyys-kuolleisuus) oli -46. Sen sijaan kuntien välinen nettomuutto oli vain niukasti negatiivinen (-6).

 

Kunnan suurista investoinneista Isokyrö Areena valmistui alkuvuodesta ja Lapinmäen yritysalueen infrastruktuurin rakentaminen eteni vauhdikkaasti. Nämä suuret kunnalliset investoinnit luovat pohjaa kunnan elinvoimalle tulevia vuosikymmeniä varten.

 

Alkuvuodesta alkanut koronakriisi toi kunnan verotulokehitykseen lisää epävarmuutta. Eri alojen työntekijöiden lomautukset näkyivät kuitenkin kunnan verotulokehityksessä vielä yllättävän vähän. Maan hallitus ja eduskunta tukivat kiitettävästi kuntataloutta lisäämällä kuntien valtionosuutta ja yhteisöveron jako-osuutta lisätalousarvioilla. Valtion tukitoimet ja omat sopeutustoimemme auttoivat myös meitä vielä talousarviovuoden yli, mutta on selvää, että valtiontalouden tasapainottamistarve tulee näkymään myös kuntamme tulopohjan heikkenemisenä tulevina vuosina. Taloudellisesti vuodesta 2020 muodostui erinomainen. Vuosikatteeksi muodostui 2.819,402,06 euroa, mikä on kunnan historian toiseksi paras. Tulokseksi muodostui 1.365.816,29 euroa. Hyvä vuosikate antaa hyvän taloudellisen perustan kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen.

 

Tilinpäätös on jälleen merkittävästi talousarviota parempi, mikä osaltaan osoittaa henkilöstön sitoutuneisuutta tarkkaan taloudenpitoon. Jouduimme valitettavasti osana talouden sopeutustoimia myös lomauttamaan henkilöstöämme tilanteessa, jossa ei ollut vielä tietoa merkittävistä valtionosuuksien korotuksista. Koronaviruspandemia vaati henkilöstöltä erityistä venymiskykyä tilinpäätösvuoden aikana. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle kunnan työntekijälle.

 

Kunnilla säilyy rahoitusvastuu sote-palveluista vähintään vuoteen 2022 asti ja samalla kuntataloudessa säilyy sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen satunnaisvaihteluriski. Kunnan on pystyttävä tuottamaan palvelut jatkossakin kustannustehokkaasti.  Taseessa on nyt käsiteltävän tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää 12,60 M€:n. Tämä toimii tarvittaessa puskurina turvaamaan kunnan rahoituspohjaa haastavampina vuosina palvelutarpeiden kasvaessa. Kestävällä pohjalla oleva kunnan talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kuntalaisille. Samalla voimme jatkossakin investoida välttämättömiin ja tarpeellisiin kohteisiin.”

 

Lisätietoja antavat:

 

Tero Kankaanpää                                                    Jaana Järvi-Laturi

kunnanjohtaja                                                          hallintojohtaja

puh. 044-2970 256                                                   puh. 050-314 2358

tero.kankaanpaa@isokyro.fi                              jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi


Takaisin uutisiin