Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 30.10.2019 Suuret investoinnit valmiiksi alkuvuodesta - veroprosentit ennallaan, käyttötalous vaatii tarkkaa menokuria


30.10.2019

SUURET INVESTOINNIT VALMIIKSI ALKUVUODESTA – VEROPROSENTIT ENNALLAAN, KÄYTTÖTALOUS VAATII TARKKAA MENOKURIA

 

Isonkyrön kunnanhallitus on 29.10.2019 tehnyt kunnanvaltuustolle esityksensä vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 14.11.2019.

 

Käyttötalous

 

Käyttötaloudessa toimintakate on -27,7 m€ ja heikentyy 0,8 m€. Verotulojen arvioidaan nousevan 1,6 % vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Veroprosentit pidetään ennallaan (kunnallisvero 21,50 %). Verotulojen arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä vuoden 2018 verotulojen kertymävajeesta johtuen. Valtionosuuksien arvioidaan Kuntaliiton 7.10.2019 laskelman mukaan nousevan 6,4 % (830.000 €). Toimintatuotot kasvavat 190.000 euroa. Toimintakulut kasvavat 952.000 € (+2,8 %). Henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän ennallaan (11,5 m€) huolimatta siitä, että palkoissa on varauduttu keskimäärin 1,0 % palkankorotuksiin. Tilikauden tulos vuodelle 2020 on arvioitu 9.700 € ylijäämäiseksi.

 

Investoinnit

 

Isonkyrön kunnan talousarvioesityksen investointien nettomenojen loppusumma on 3,0 m€. Merkittävimmät investointikohteet ovat vuonna 2019 aloitetut ja alkuvuodesta 2020 valmistuva uusi liikuntahalli (kustannusarvio 3,7 m€, josta menot vuonna 2020 ovat 0,65 m€ ja tulot 0,15 m€), vedenottamon rakentaminen (kustannusarvio 2,05 m€, josta 0,5 m€ vuonna 2020) sekä Lapinmäen yritysalueen yhdyskuntatekniikan rakentamisen 1-vaihe (kustannusarvio yhteensä 1,27 m€ katujen ja vesihuollon rakentamiseen, josta noin 0,76 m€ vuonna 2020). Riihimäen alueelle Lapinmäen asuntoalueen viereen rakentuu uusi leikkikenttä (30.000 €). Peippoosen omakotialueelta koulumatkan turvallisuutta parantamaan rakennettu kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan (22.000 €). Koulukeskuksen alueen ulkoliikuntapaikkojen kehittämisestä tehdään aluesuunnitelma (20.000 €).

 

Lainakanta

 

Huolimatta tämän ja ensi vuoden suurista investoinneista, lainamäärä on edelleen asukasta kohti alueen ja koko valtakunnan alhaisimpia. Kunnan lainakanta oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä ainoastaan 1,325 m€ (288 €/asukas). Ensi vuoden lainanoton enimmäismääräksi esitetään vahvistettavaksi 1,10 m€, minkä jälkeen lainamäärä olisi 4,11 m€ (916 €/asukas). Muilta osin tulevan vuoden investoinnit on tarkoitus kattaa vuosikatteella ja kassavaroista.

 

Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää:

 

”Talouskasvu on alkanut hidastua sekä meillä että muualla. Edessä näyttäisi olevan hitaamman kasvun vuosia. Muutokset ovat tämän päivän arkea, ne koettelevat niin talouden rakenteita kuin lainsäädännön vaatimuksia heijastuen myös kunnan ja isokyröläisten elämään. Kunnan toimintaympäristön jatkuvassa epävarmuudessa on tärkeää, että kunnalla on oma selvä suunta ja strategia sinne pääsemiseksi. Osana tämän talousarvion valmistelua olemmekin päivittäneet kuntastrategiamme. Visionamme 2025 on, että ”Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta”.

 

Kunnissa palvelutarpeet kasvavat tulevina vuosina väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Meillä Isossakyrössä yli 75-vuotiaiden määrä on nyt noin 600, kun sen ennustetaan uusimpien väestöennusteiden mukaan olevan vuonna 2025 noin 700 ja vuonna 2040 noin 820. Samalla palvelutarpeet ovat lisääntyneet monilla muilla sosiaalitoimen alueilla kuten lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Uusina toimina perustetaan muun muassa kaksi lähihoitajan toimea kotipalveluun ja yksi sosiaalityöntekijän virka.

 

Heikko verotulojen kehitys yhdistettynä viime vuosien valtionosuuksien leikkauksiin aiheuttaa sen, etteivät monien kuntien rahat tule nykyisellä mallilla riittämään. Asiantuntijoiden ja puolueiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on siirrettävä pikaisesti yksittäisiltä kunnilta suuremmille alueille. Uudistus tarvitaan ennen kaikkea eriarvoisuuden vähentämiseksi ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Maan uuden hallituksen tavoitteena onkin jälleen koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille - maakunnille. Myös pelastustoimen järjestäminen on tarkoitus siirtää maakuntien tehtäväksi. Monet yksityiskohdat uudistukseen liittyen ovat kuitenkin vielä tässä vaiheessa auki. Itse toivon seuraavaksi valmisteltavaan malliin ennen kaikkea enemmän ihmisläheisyyttä. Olemme tiiviisti mukana myös Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän valmistelussa. Suurimmat riskit ja uhat maakunnan kokoisen kuntayhtymän mallissa Isonkyrön kunnan kannalta liittyvät lähipalveluiden turvaamiseen Isossakyrössä ja jatkovalmistelussa valittavaan kunnilta perittävien maksujen malliin.

 

Valtioneuvosto päätti 29.8.2019, että Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021. Vuosien epävarmuus asian suhteen on osaltaan jarruttanut kunnan kehittämistyötä. Sijaintimme mahdollistaa toimivien yhteistyömuotojen harjoittamisen molempien maakuntien suuntaan. Koska sote-uudistuksessa on tarkoitus koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen itsehallinnollisille maakuntien kokoisille alueille, on Etelä-Pohjanmaan suunta meille luonteva: Seinäjoen kaupunki tuottaa perusterveydenhuoltomme palvelut ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoitomme palvelut. Emme kuitenkaan käännä Pohjanmaalle ja Vaasan seudulle selkäämme, vaan yhteistyö jatkuu myös siihen suuntaan monella eri rintamalla. Lisäksi on huomattava, että Vaasan seutu on merkittävä työssäkäyntisuunta isokyröläisille. Maakuntavaihdoksen valmistelu ajoittuu tulevaan vuoteen.

 

Niin Isonkyrön kuin monien muidenkin kuntien talouteen on ilmaantunut haasteita viimeisen vuoden aikana johtuen kunnallisveron ennakoitua selvästi huonommasta kertymästä. Ensin syynä olivat palkansaajille maksettavat poikkeuksellisen suuret veronpalautukset, mutta vuoden 2019 aikana myös tulorekisterin käyttöönoton aiheuttamat tuloverokertymän viiveet. Vuoden 2020 verotulojen arviointi on edellä mainitusta syistä johtuen ollut edelleen haastavaa.

 

Alkuvuodesta valmistuva liikuntahalli – Isokyrö Areena – tulee liikuttamaan isokyröläisiä vauvasta vaariin. Toisena suurista investoinneistamme alkuvuodesta valmistuu myös Kokkookankaan uusi vedenottamo. Nämä molemmat investoinnit ovat isoja satsauksia tulevia vuosikymmeniä varten. Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy ensi vuoden loppupuolella. Toivomme tonttien houkuttelevan kuntaan uusia yrityksiä logistisesti erinomaiseen maakuntakeskusten puoliväliin. Meille tärkeät lapsiperheet näkyvät ensi vuoden investointiohjelmassa mm. Riihimäen uuden leikkikentän ja koulukeskuksen alueen ulkoliikuntapaikkojen kehittämisestä tehdään aluesuunnitelma. Investointitarpeet ovat tulevinakin vuosina isot ja joudummekin tarkasti miettimään paitsi investointien määrää suhteessa taloudelliseen kantokykyymme myös niiden prioriteettijärjestystä.”

 

Lisätietoja antavat:

 

Tero Kankaanpää                                                   Jaana Järvi-Laturi

kunnanjohtaja                                                          hallintojohtaja

puh. 044-2970 256                                                   puh. 050-314 2358

tero.kankaanpaa@isokyro.fi                              jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi


Takaisin uutisiin