2018 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2018 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

2018 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 15.1.2018

3 § Kunnanhallituksen kokousajat kunnanhallituksen toimikaudella 2017-2019
4 § Pöytäkirjojen nähtävänäpitoja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
5 § Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
6 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2018
7 § Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille
8 § Lausunto pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2018-2019
9 § Eräiden kunnan suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen myynti
10 § Osastonhoitajan toimenmuuttaminen sairaanhoitajan toimeksi ja sairaan-hoitajan toimen täyttölupa
11 § Ilmoitusasiat
12 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
13 § Vaasan seudun matkailu oy:n osakassopimuksen muuttaminen
14 § Ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan asettaminen
15 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen ympäristö-lautakuntaan
16 § Kunnanjohtajan sivutoimi-ilmoitus
17 § Kauppakirjan hyväksyminen

 

Khall 5.2.2018

20 §  Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudun jätelautakunnalle
21 §  Pohjanmaan tasa-arvoryhmän nimeäminen
22 §  Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
23 §  Suolaisen alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvitys
24 §  Ilmoitusasiat
25 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall  19.2.2018

28 §  Suolaisten alavesisäiliön rakennushankkeen loppuselvitys
29 §  Keskustan asemakaava Tolkin alueella
30 §  Markkinointistrategia
31 §  Korttelin 602 (Pysäkkitie/Keskustan asemakaava) tonttihinnan määritys
32 §  Kaavatunnusten määrittelystä päättäminen
33 §  Täyttölupa perusopetuksen biologian ja maantieteen lehtorin viralle
34 §  Täyttölupa nuorisokuraattorin toimen täyttämiseen
35 §  Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin
36 §  Lausunto Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040
37 §  Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
38 §  Ilmoitusasiat
39 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
40 §  Lapinmäen asemakaava

 

Khall 12.3.2018

43 §  Täyttölupa osa-aikaisen uinninvalvojen toimen täyttämiseen sekä toimen nimikkeen muuttaminen
44 §  Täyttölupa yhden lähihoitajan toimen täyttämiseen kotipalveluun sekä yhden lähihoitajan palvelukeskukseen
45 §  Täyttölupa kiinteistöhuoltohenkilön toimen täyttämiseen
46 §  Täyttölupa ruokapalveluesimiehen toimen täyttämiseen
47 §  Talteenotettujen eläinten tilapäinen hoito
48 §  Varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen ja yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen
49 §  Äänestysaluejaotuksen muuttaminen
50 §  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
51 §  Kunnan sosiaalisen median ohje
52 §  Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Isonkyrön kunnanvaltuuston 30.11.2017 § 62 tekemän päätöksen johdosta tehdystä valituksesta
53 §  Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätökseen 5.2.2018 § 8
54 §  Kauppakirjan hyväksyminen – EE-PEE LVI-asennus Oy
55 §  Ilmoitusasiat
56 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall  26.3.2018

59 §  Osallistuminen valinnanvapauspilottiin
60 §  Toimielinten siirtyminen sähköisiin esityslistoihin
61 §  Täyttölupa/sosiaalityöntekijän virka
62 §  Esitysten tekeminen kunniamerkeistä
63 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
64 §  Vuoden 2017 tilinpäätös
65 §  Tontin 681/4 kauppakirjan hyväksyminen
66 §  Markkinointistrategia
67 §  ”Kyröön käräjät” -seminaarin hallinnointi ja kunnan avustus seminaareille

 

Khall  16.4.2018

70 §  Sivistyspalveluiden ajankohtaisia asioita
71 §  Pohjanmaan tasa-arvoryhmän nimeäminen
72 §  Eronpyyntö vammaisneuvostosta sekä jäsenen ja puheejohtajan valitseminen
73 §  Kunnan tietosuojaohje ja tietosuojavastaava
74 §  Viestintäohje
75 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
76 §  Ilmoitusasiat
77 §  Kauppakirjan hyväksyminen – KKN-Kiinteistöt

 

Khall  7.5.2018

80 §  Viemäriverkoston toiminta-alueen ja liittymisvelvollisuuden ajankohtaiskatsaus
81 §  Kunnanvaltuuston 22.3.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
82 §  Ikäihmisten sosiaalipalveluiden toimikunnan asettaminen / toimikunnan loppuraportti
83 §  Kotiseutuneuvoksen arvonimen hakeminen
84 §  Vapautusanomus kiinteistöverosta – Suomen Adventtikirkko
85 §  Teknisen johtajan ilmoitus virkasuhteen koeaikapurusta ja viran auki julistaminen
86 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
87 §  Ilmoitusasiat

 

Khall  21.5.2018

90 §  Kunnan lapsiystävällinen toiminta- ja hallintokulttuuri LAPE-muutosohjelmaa mukaellen
91 §  Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella
92 §  Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
93 §  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
94 §  Vuoden 2017 tilinpäätös
95 §  Täyttölupa toimistosihteerin toimen täyttämiseen
96 §  Vaalimainostelineiden sijoittaminen
97 §  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022
98 §  Teese Botnia Oy:n osakkeiden merkitseminen
99 §  Kiinteistöjen toimitilasuunnitelma
100 §  Ehdollinen päätös maakunnallisen työterveyshuollon järjestämisestä
101 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
102 §  Ilmoitusasiat
103 §  Liikuntahallin rakennustoimikunnan nimeäminen
104 §  Varavaltuutetun määrääminen

 

Khall  11.6.2018

 

107 §  Toimikunnan perustamispäätös, tehtävänanto ja esitys toimikunnan tehtäviksi
108 §  Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Isonkyrön kunnanvaltuuston 22.3.2018 § 55 tekemän päätöksen johdosta tehdystä valituksesta
109 §  Erikoissairaanhoidon menot, palvelumaksujen hintojen alentaminen
110 §  Eroanomus luottamustoimista
111 §  Täyttölupa varhaiskasvatuksen aluevastaavan viran täyttämiseen
112 §  Kunnanvaltuuston 31.5.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
113 §  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan irtisanoutumisilmoitus
114 §  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan viran hoito
115 §  Hankerahoituksen hakeminen nuorisovaltuuston suunnittelemalle tapahtumalle
116 §  Osavuosiraportti 1-4/2018
117 §  Teknisen johtajan virkaa hakeneiden haastattelu / hakuajan jatkaminen
118 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
119 §  Tilusvaihtokirjan hyväksyminen

 

Khall 25.6.2018

 

122 §  Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
123 §  Täyttölupa/lähihoitaja
124 §  Ohjeet Isonkyrön Lämpö Oy:n hallituksen jäseneksi sekä Kyrömaan Jätevesi Oy:n hallituksen jäseneksi
125 §  Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadintaohjeet
126 §  Määräalan kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
127 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
128 §  Ilmoitusasiat

 

Khall  6.8.2018

 

131 §  Väestönsuojatilojen järjestelyt sekä periaatepäätös väestönsuojatiloista
132 §  Lapinmäen alueen omakotitonttien hinnat
133 § Ikolan koulu / tarjous
134 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
135 §  Ilmoitusasiat

 

Khall  27.8.2018

 

138 § Vapautusanomus kiinteistöverosta – Isonkyrön helluntaiseurakunta
139 § Ratkaisuvalta vahingonkorvaustapauksissa
140 § Kotiteollisuuskoulun kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
141 § Eroanomus luottamustoimista
142 § Ehdollinen päätös maakunnallisen työterveyshuollon järjestämisestä
143 § Keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella määrääminen osittain voimaan tulevaksi ennen lainvoimaisuutta
144 § Esitys valtioneuvostolle Isonkyrön siirtämisestä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan
145 § Toimistoinsinöörin viran perustaminen
146 § Lisämäärärahaesitys jääkiekkokaukalon siirtämiseen
147 § Lisämäärärahaesitys ojan, vesi-, viemäri- ja keskijännitekaapelin siirtämiseksi Kyrööntien alueella korttelissa 1201
148 § Lisämäärärahaesitys Palvelukeskuksen ilmanvaihtosaneeraukseen
149 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
150 § Teknisen johtajan virkavaali

 

Khall  17.9.2018

 

153 §  Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella / oikaisukehotus
154 §  Kivikko 6 -nimisen tilan kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
155 §  Torppa -nimisen tilan kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
156 §  Kunnanvaltuuston 6.9.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
157 §  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussoopimuksen muuttaminen
158 §  Eskoon kuntayhtymän lausuntopyyntö
159 §  Yhteistyösopimus työllistymisestä edistävästä Vaasan seudun ja Suupohjan alueen monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
160 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
161 §  Ilmoitusasiat
162 §  Liikuntahallin rakennuttamisen tilannekatsaus

 

Khall  1.10.2018

 

165 § Teknisen johtajan vaalin vahvistaminen ja viran vastaanottaminen
166 §  Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
167 § Talteenotettujen eläinten tilapäinen hoito
168 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
169 § Ilmoitusasiat
170 § Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 valmistelutilanne

 

Khall  23.10.2018

 

172 §  Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen
173 §  Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
174 §  Täyttöluvat/kolme lähihoitajan toimea ja yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
175 §  Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
176 §  Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa
177 §  Hallintosäännön hyväksyminen
178 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen
179 §  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
180 §  Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2018-2023
181 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
182 §  Insinöörin viran perustaminen
183 §  Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksyminen

 

Khall 19.11.2018

 

186 § Umpiaita -nimisen tilan ja määräalan Uusihaka -nimisestä tilasta kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
187 § Äijänkytö -nimisen tilan kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
188 §  Kunnanvaltuuston 8.11.2018 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
189 § Osavuosiraportti 1-8/2018
190 § Sopimus talteenotetun eläimen tilapäisestä hoidosta sekä sopimus eläinsuojelullisista syistä tehtävistä eläimen kiinniotosta ja muista toimenpiteistä
191 §  Ohjeet Yhyres-Kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi
192 § Korttelin 110 kaavamuutos
193 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
194 § Ilmoitusasiat
195 § Liikuntahallin urakoitsijavalinta
196 § Muut asiat

 

Khall 3.12.2018

 

199 § Asiantuntijakuuleminen perusterveydenhuollon palveluista ja lääkäritilanteesta
200 § Yhteistyösopimus käsityökulttuurin ja käsityötaitojen edistämisestä / Taito Etelä-Pohjanmaa ry
201 § Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
202 § Suupohjan Seutupavelukeskus Oy:n palveluiden ostaminen
203 § Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen Isossakyrössä
204 § Kunnan edustajien valitseminen maanmittaustoimituksiin
205 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2019
206 § Eroanomus nuorisovaltuuston varajäsenyydestä ja varajäsenen nimeäminen
207 § Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin
208 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
209 § Ilmoitusasiat

 

Khall 17.12.2018

 

212 § Vesilaitoksen hankesuunnitelma
213 §  Suunnitelma Isonkyrön päivähoitotilojen ajanmukaistamiseksi
214 §  Täyttölupa / neljä lähihoitajan (varahenkilön) toima sekä psykiatrinen sairaanhoitaja
215 §  Tontin 432/1 kauppakirjan hyväksyminen
216 §  Muuttoliikettä edistävä tutkimushanke Seinäjoen kaupunkiseudulla
217 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
218 §  Ilmoitusasiat
219 §  Toimikunnan perustamispäätös, tehtävänanto ja esitys toimikunnan tehtäväksi/päätösvallan delegointi
220 §  Liikuntahallin tarjouspyyntövaiheen optioiden käyttö