Iäkkäiden palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

 

Puhelinajat kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja  sosiaaliohjaaja Johanna Hyppöselle  ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Iäkkäiden palvelut

Palvelukeskuksessa vieraileva
·         Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

·         Huolehdi käsihygieniasta

·         Suosittelemme edelleen maskin käyttöä

 

 

Ikäihmisten palvelujen avulla pyritään takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa mahdollisimman monille isokyröläisille.

 

Kotiin annettavien palvelujen avulla edesautetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Asuminen Aino- tai Reinokodissa on vaihtoehto kotona asumiselle, jos ikäihmisen palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla. Hoivaosastoon turvaudutaan, kun ikäihmisen ikä ja sairaudet tekevät selviytymisen kotona mahdottomaksi.

 

 

ILMOITUS IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUNTARPEESTA

Vanhuspalvelulain 25 § mukaan

 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisiin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

 

Isonkyrön kunnassa ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta tehdään joko sosiaaliohjaajalle tai kotipalvelun ohjaajalle.