Iäkkäiden palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut

Puhelinajat kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja  sosiaaliohjaaja Johanna Hyppöselle  ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Iäkkäiden palvelut

Palvelukeskuksessa vieraileva
·         Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

·         Huolehdi käsihygieniasta

·         Suosittelemme edelleen maskin käyttöä

 

 

Ikäihmisten palvelujen avulla pyritään takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa mahdollisimman monille isokyröläisille.

 

Kotiin annettavien palvelujen avulla edesautetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Asuminen Aino- tai Reinokodissa on vaihtoehto kotona asumiselle, jos ikäihmisen palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla. Hoivaosastoon turvaudutaan, kun ikäihmisen ikä ja sairaudet tekevät selviytymisen kotona mahdottomaksi.

 

*Tästä tulostettava ikäihmisten palveluopas

 

 

ILMOITUS IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUNTARPEESTA

Vanhuspalvelulain 25 § mukaan

 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisiin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

 

Isonkyrön kunnassa ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta tehdään joko sosiaaliohjaajalle tai kotipalvelun ohjaajalle.

 

Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tästä.