Omaishoidontuki

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Omaishoidontuki

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

HUOM!

Isonkyrön kunta aloittaa puhelinajat kotipalvelussa 5.10.2020. Puhelinajat  kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja sosiaaliohjaaja Johanna Hyppöselle  ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

 

Omaishoidontuki

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea.

 

Lisätietoja omaishoidontuesta voi kysyä sosiaaliohjaajalta. Sosiaaliohjaajan työpiste on Laurilan palvelukeskuksessa.

 

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Omaishoidon tukeen tulee indeksikorotus vuosittain. Kriteereistä, omaishoidon tuen määristä ja omaishoitajan vapaasta voi lukea tästä.

 

Omaishoidontukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Omaishoidontukihakemuksen voi tulostaa tästä.

 

Omaishoidontuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan hoidettavan henkilön kotona sosiaaliohjaajan kanssa.

 

Hoidettavalle annettavat palvelut: Kotona hoidettava henkilö voi saada kotipalveluja ja hän voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan.

 

Omaishoitajan vapaat: Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan vapaapäivien aikana hoidettava voi olla lyhytaikaisessa laitoshoidossa tai omassa kodissa

 

Sosiaalihuoltolaissa on täsmennetty kunnan mahdollisuutta järjestää vapaata ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle, jonka antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa. Sosiaalihuoltolain mukaisen vapaan myöntämistä arvioitaessa kunta voi käyttää samoja kriteerejä, joiden perusteella myönnetään omaishoidon tukea.

 

Kuka voi toimia omaishoidon vapaan sijaisena

 

Omaishoidon vapaan sijaisena voi toimia vähintään 17 vuotta täyttänyt henkilö. Sijaisen ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen. Omaishoitajan sijaista koskevat samat vaatimukset kuin varsinaiseksi omaishoitajaksi hyväksyttävää. Jos omaishoitajan vapaat järjestetään omaishoidon sijaisen avulla, sijaiselle maksetaan palkkio, joka vastaa hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Palkkio on omaishoitajan sijaiselle veronalaista tuloa. Palkkio maksetaan vain toteutuneista lomitusvuorokausista, kuitenkin korkeintaan 3vrk/kk. 

Palauta ilmoitus sijaisuudesta sosiaaliohjaajalle kolmen kuukauden välein 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. mennessä