Palvelukeskus Laurila

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Palvelukeskus Laurila

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

Palvelukeskus Laurila

 

Palvelukeskuksessa vieraileva
·         Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

·         Huolehdi käsihygieniasta

·         Suosittelemme edelleen maskin käyttöä

 

 

 

Laurilan palvelukeskuksesta löytyy saman katon alta kotipalvelu, kotisairaanhoito, fysioterapia, päivätoiminta, keittiö, palvelukoti, hoivaosasto, terveysasema, työterveys sekä mielenterveyspalvelut.

 

Aino- ja Reinokoti tarjoavat tehostettua palveluasumista ja hoivaosasto laitoshoitoa henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa, eivätkä enää selviydy kotonaan sinne annettavien palvelujen ja tuen turvin.

 

Aino ja Reinokodin asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse. Asukas maksaa itse asumis-, ruoka- ja lääkekustannuksensa. Hoivaosastolla maksuperusteena on laitoshoidonmaksu, joka pitää sisällään lääke-, ruoka ym. kustannukset.
Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada Kelata eläkettä saavan hoitotukea sekä palvelukotiin myös asumistukea.

 

Reino- ja Ainokodin asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen.

 

Hoivaosaston asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen.

 

Asiakasmaksun alentaminen Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmia laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1021/2020 ) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

 

Reino- ja Ainokotiin haetaan hakemuksella. Hakemuksen voit tulostaa tästä. Hakemuksen voi myös noutaa kunnan keskuksesta tai palvelukeskuksen johtajalta tai pyytää lähettämään postitse. Hakemus palautetaan palvelukeskuksen johtajalle. SAS-ryhmä käsittelee tulleet hakemukset.

 

Asumis- ja pitkäaikaishoitopalveluiden lisäksi palvelukodissa ja hoivaosastolla annetaan kuntouttavaa jaksohoitoa. Jaksohoidon tarkoituksena on kotona asumisen tukeminen.
Hoivaosasto tarjoaa myös jatko- ja kuntoutushoitoa vastaanotolta, terveyskeskuksen vuodeosastolta tai keskussairaalasta tuleville asiakkaille.

 

Palvelutarvetta arvioidaan aina hoidon ja kuntoutuksen aikana. Avuntarpeen muuttuessa mietimme yhdessä eri palvelu- ja asumisvaihtoehdoista sopivimman.

 

Palvelukeskus Laurilassa eletään virikkeellistä, elämänmakuista ja kuntouttavaa arkea. Palvelukeskuksen viriketoimintaan kuuluu monipuolista toimintaa aina jumpparyhmistä erilaisiin askarteluryhmiin ja tanssituokioihin. Jokaisen asukkaan kuntouksessa ja hoidossa huomioidaan toiminnallisuus ja itsenäisyys. Asukasta kannustetaan osallistumaan arjen askareisiin, toimintatuokioihin sekä muihin palvelukeskuksen toimintoihin, kuitenkin siten, että jokaisen yksilöllinen tilanne ja voimavarat huomioidaan. Asukasta kannustetaan tekemään asioita ja puuhia itse sekä aktivoidaan. Asioita ei tehdä tehdä asukkaan puolesta hänelle valmiiksi vaan niitä tehdään yhdessä asukkaan kanssa. Apua ja tukea on aina tarjolla ja asukkaan saatavilla hänen niin toivoessaan.

 

Henkilökunta luomassa hyvää oloa

 

Palvelukeskus Laurilan asukkaista huolta pitää sydämellään työtään tekevä ammattitaitoinen sosiaali ja/tai terveysalan koulutuksen saanut henkilökunta. Henkilökunnan ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla. Asukkaan lähipiiri, ystävät ja muu tukiverkosto on aina tervetullut osallistumaan asukkaan ja palvelukodin arkeen ja juhlaan.