Lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Lapsiperheiden palvelut » Lapsiperheiden kotipalvelu

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

Kotipalvelu on perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä. Lapsiperhe saa kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi eivätkä vanhemmat tai muut huoltajat kykene turvaamaan huolenpitotehtävää. Lapsiperheiden kotipalvelua on tarjolla pääsääntöisesti päiväaikaan. Perheen tilanteesta riippuen perheessä työskennellään erityissyistä myös muuna ajankohtana.

 

Lähtökohtana on aina perheen elämäntilanne ja tarve.

 

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö:

·         lastenhoitoapu

·         pieni kodinhoitoapu (mm. ateriahuolto, pyykkihuolto)

·         vanhemmuuden tukeminen

·         arkirutiinien hoitaminen yhdessä vanhemman kanssa

 

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään:

·         perheessä on akuutti tilapäinen tuen tarve (esim.toisen perheenjäsenen akuutti lääkärikäynti,

          ei voi ottaa lapsia mukaan)

·         äkilliset elämänmuutokset (esim. kuolemantapaukset)

·         vanhempi on väsynyt ja ylikuormittunut

·         monikkoperheelle vauvavaihe

·         lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

·         raskauteen ja vauvan hoitoon liittyviin vaikeudet

·         perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen

·         lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus

·         lapsen vanhempi on pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia

·         vanhemman välttämättömään asiointiin (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

·         vanhemman yllättävän sairastumisen tai perheen muun vaikean elämäntilanteen vuoksi

          (esim. vanhempien ero) sekä perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa

·         syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus

·         sopimus omaishoidonvapaan lomituksista

 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä:

·         pelkkään siivouksen tarpeeseen

·         opiskelun ja harrastuksen vuoksi

·         henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

·         vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi tai etätyön vuoksi

·         pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon

·         äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta

·         pelkkään kuljetuksen tarpeeseen

 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Tilapäinen kotipalvelu

 

Tilapäinen kotipalveluapu on tarkoitettu äkillisiin, tietyn ajan kestäviin ns. kriisitilanteisiin perheen ja yksittäisten asiakkaiden tueksi. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut. Tilapäinen asiakkuus kotihoidossa voi kestää enintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen asiakkaalle määritellään säännöllinen kuukausi maksu. Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada pääsääntöisesti enintään 4pv/kk. Jos palvelun tarve jatkuu yli 4pv, maksuissa noudatetaan säännöllisen kotihoidon maksuja.

                                                                

Kotihoito tilapäinen käyntikerta: (h/käynti) 0-2h =12.00e,         2-5h=18.50e                      5h-> 25e

 

Säännöllinen  kotipalvelu

 

Säännöllinen kotipalvelu suunnitellaan ja sovitaan asiakkaan palvelutarpeen selvityksen yhteydessä yhdessä asiakkaan kanssa ja jatkossa laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Säännöllisestä kotipalvelun tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.  

 

Palveluista peritään maksuasetuksen mukainen maksu käytetyn ajan ja asiakasperheen yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Kuukausituloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

 

Palveluseteli

 

Palvelusetelitoiminnalla kunta tekee yhteistyötä yksityisten kotihoito- ja siivouspalveluyritysten kanssa. Tämän avulla tuetaan arjen perustoimintoja ja kotona selviytymistä mm. kriisitilanteiden yhteydessä. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.