Muistutusmenettely/Asiakirjapyyntö

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Muistutusmenettely/Asiakirjapyyntö

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

Muistutusmenettely/Asiakirjapyyntö

Muistutusmenettely sosiaalipalveluissa

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät muistutukset tulee osoittaa sosiaalijohtajalle.

 

Asiakasta tarvittaessa neuvotaan muistutuksen tekemisessä. Muistutukseen tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Kohtuullista aikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti määritelty, mutta sillä tarkoitetaan yleensä 1-4 viikon aikaa. Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta  sen tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa.

 

Asiakkaan tulee saada muistutukseen selkeä ja asiallinen vastaus, josta on käytävä muun ohella ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia muuten on ratkaistu. Ratkaisu on aina perusteltava. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, mutta asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee jotain uutta.

 

Muistutusmenettely

 

Asiakirjapyyntö