Tietosuoja Väestörekisterikeskuksessa

Tietosuoja on Väestörekisterikeskuksen toiminnan perusta. Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti lainsäädäntöön. 

Väestörekisterikeskus tuottaa väestötietojärjestelmään liittyviä palveluita, varmennepalveluita ja Suomi.fi-palveluita. Näitä palveluja tuottaessaan Väestörekisterikeskus noudattaa sekä kyseistä palvelua koskevassa erityislainsäädännössä, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tai kansallisessa tietosuojalaissa sen voimaantultua vahvistettuja käsittelyn sääntöjä.

Näille sivuille on koottu palveluittain tietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään kussakin Väestörekisterikeskuksen palvelussa. Laajin ja yksityiskohtaisin tietosisältö löytyy tietosuojaselosteista, jotka löytyvät keskitetysti sivun oikeasta laidasta.

Väestörekisterikeskuksen keskeiset palvelut, joissa käsitellään henkilötietoja:

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi-palvelu kokoaa yhteen osoitteeseen kansalaiselle ja yritykselle suunnattua tietoa ja palveluja julkisen hallinnon palveluista. Palvelusta löytyy esimerkiksi viranomaisten sähköiset palvelut, lomakkeet ja kuntien palvelutarjonta.

Tutustu kansalaisen Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-tunnistus
  • Suomi.fi-valtuudet
  • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Suomi.fi-viestit

Tustustu organisaatioiden Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-palvelutietovaranto
  • Suomi.fi-palveluväylä
  • Suomi.fi-palveluhallinta

Varmennepalvelut

Väestörekisterikeskus tarjoaa varmennepalveluita henkilön tunnistukseen, allekirjoitukseen tai viestin salaukseen. Myös verkkosivun oikeellisuus voidaan turvata palveluvarmenteen avulla. Palvelujamme ovat varmenne-, hakemisto- ja sulkupalveluiden tuottaminen, rekisteröinti sekä varmenteen sisältävän kortin valmistus ja yksilöinti. Väestörekisterikeskus vastaa koko varmennejärjestelmän toimivuudesta, myös käyttämiensä rekisteröijien ja teknisten toimittajien osalta.

Varmennetta hakiessaan henkilö antaa itsestään tietoja palvelun toteuttamista varten. Kansalaisvarmenteen hakemisen yhteydessä tietoja käsitellään Poliisin lupapalvelussa. Muut henkilövarmenteet, organisaatiovarmenne, sosiaali- ja terveydenhuollon varmenne sekä tilapäisvarmenteet haetaan organisaation rekisteröintipisteestä.  

Varmenteiden hakemisen yhteydessä käsiteltävät tiedot talletetaan tunnistamis- ja luottamuspalvelulaissa säädettyyn varmentajan rekisteriin, josta ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisten säädettyjä valvontatehtäviä. Henkilövarmenteiden osalta julkiseen rekisteriin talletetaan henkilön suostumuksella etunimi, sukunimi sekä sähköinen asiointitunnus tai muu yksilöivä tunnus, joka ei voi olla kuitenkaan henkilötunnus.

Väestörekisterikeskuksen varmennetoiminta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta. Väestörekisterikeskuksen myöntämät varmenteet ovat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista allekirjoituksista annetun lain (617/2009) mukaisia luottamuspalveluita ja vahvan sähköisen tunnistamisen välineitä.

Lisätietoja varmennepalveluiden tarjoamisesta ja siihen liittyvästä henkilötietojen käytöstä on Väestörekisterikeskuksen yleisissä tietosuojan käsittelyn ohjeissa ja tietosuojaselosteissa. Tämän lisäksi esimerkiksi varmennepolitiikka-asiakirjoista on tietoa vrk.fi/varmenteet-fineid-sivuilla. Kansalaisvarmenteen hakemisen yhteydessä kerättävistä tiedoista voi kysyä osoitteesta: tietopalvelu.poliisihallitus(at)poliisi.fi.

Väestötietopalvelut

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät yhdessä maamme eniten käytettyä perusrekisteriä, väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmä sisältää ajantasaiset tiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Lisäksi järjestelmässä on tietoa rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmää ylläpidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Väestötietojärjestelmään päivitetyt tiedot ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisten palveluiden kautta.