Sosiaalihuollon tukipalveluilmoitusten käsittely

Työ ja yrittäminen » Yrityspalvelut » Sosiaalihuollon tukipalveluilmoitusten käsittely

Yksityisten sosiaalihuollon tukipalveluilmoitusten käsittely Isossakyrössä

Tukipalvelutuottajaksi hakeutumisen vaiheet lyhyesti:

 

 • Jos yksityinen palveluntuottaja tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja sosiaalihuollon asiakkaille, yritys pitää hyväksyä kunnan ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin.
 • Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja-, asiointi- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.
 • Yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelurekisteriin pääsemiseksi palveluntuottajan pitää tehdä kirjallinen ilmoitus ennen suunniteltua toiminnan aloittamista sille kaupungille/kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Huomioitavaa on, että ilmoituksen käsittelyaika on 1-3kk.

1.Palveluntuottaja täyttää sosiaalipalvelujen ilmoituksen sekä seuraavat liitteet:

 

Ilmoitus:

o Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (kirjallinen)

 

Liitteet:

o Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta

o Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä

o Toimintasuunnitelma

o Jäljennökset palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja jäljennökset työtodistuksista

o Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä: Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä (Potilas- ja asiakasrekisterinpito)

o Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

 • Rikosrekisteriote esitettävä vastuuhenkilöltä, jos työskennellään lasten kanssa

 

2.Palveluntuottaja lähettää ilmoituksen liitteineen:

 

                      Isonkyrön kunta/Perusturva

                      Pohjankyröntie 136

                      61500 Isokyrö.

 

3.Isonkyrön kunta hyväksyy tukipalvelun tuottajan kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi lähettämällä tästä päätöksen palveluntuottajalle kotiin sekä merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten sosiaalipalvelujen antajien tukipalvelurekisteriin. Päätös tehdään perusturvalautakunnassa.

 

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kaupungille/kunnalle, jossa palveluja annetaan.

 

 

 

Kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalveluiden arvonlisäverottomuus

Palveluntuottaja saa verottajalta tiedon, miten toimia verotuksen osalta. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (VH/352/00.01.00/2019).

 

 Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.

 Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, esim. asiakkaan toimintakyvyn alentuminen ja avun tarve päivittäisiin toimintoihin.

 Palveluntuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.

 Palveluntuottajan pitää olla rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kaupunkiin/kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan/kaupungin, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.

 Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

 

Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löydätte Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/).

 

 

 

LUVANVARAISET YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja/tai olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt/tilat, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Lupa tarvitaan myös kotipalvelun tuottamiseen.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

 

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

 

Tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).

 

Aluehallintovirasto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä kotipalvelutuottajista (esim. henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista). Isonkyrön kunta pitää yllä rekisteriä kotipalvelun tukipalvelutuottajista.

 

Kotipalvelun arvonlisäverottomuus

 

Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (604/40/2011).

 • Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.
 • Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, esim. asiakkaan toimintakyvyn alentuminen ja avun tarve päivittäisiin toimintoihin.
 • Palveluntuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.
 • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.
 • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löydätte Valviran sivuilta (https://www.valvira.fi/). Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta.

 

 

Ilmoituksen tekeminen

 

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään aluehallintoviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella

Vaaditut liitteet:

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

 • Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä
 • Toimintasuunnitelma: toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista)
 • Henkilötietolain 10 §:n mukainen ote rekisteriselosteesta (saatavilla osoitteessa tietosuoja.fi)
 • Rikosrekisteriote vastuuhenkilöltä esitettävä, jos työskennellään lasten kanssa

 

Ilmoitusten käsittely

 

 1. Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen osoitteeseen:

         Isonkyrön kunta/ Perusturva

         Pohjankyröntie 136

         61500 Isokyrö.

 

 1. Kun kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, kunta liittää tapaamisen jälkeen lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Perusturvalautakunta käsittelee annettavan lausunnon

 

 1. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.