Venäjä

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Venäjä

Venäjä

Koulukohtaiset syventävät kurssit


Maailmassa noin 250 miljoonaa ihmistä puhuu venäjää. Venäjä on slaavilainen kieli kuten esimerkiksi puola ja tŝekki. Venäjä on viiden maailman eniten puhutun kielen joukossa. Venäjällä tulee toimeen myös muissa slaavilaisia kieliä puhuvissa maissa. Venäjää kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin. Monet kirjaimet ovat samoja kuin suomen kielessä. Venäjässä on paljon lainasanoja, jotka tunnistaa helposti muiden kielten pohjalta. Tulevaisuudessa on kova kysyntä venäjää hyvin puhuvista osaajista. Kieli on avain Venäjälle. Kielen avulla pääsee lähelle venäläisiä. Pietari kulttuuriaarteineen on kolmen tunnin junamatkan päässä.

 

Venäjää voi Kyrönmaan lukiossa opiskella kaksi kurssia. Venäjän kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille venäjän kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää Venäjää ja venäläistä kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tärkeitä lähtökohtia ovat venäläinen kulttuuri osana eurooppalaista kulttuuria sekä suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohdat.

Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja venäjän kielen eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Opiskelijoita ohjataan tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.1. Kurssi (VE1)

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että oppija

 • osaa kyrilliset aakkoset, niiden kirjoittamisen sekä ääntämisen ja intonaation
 • kykenee sekä suullisesti että kirjallisesti esittäytymään, tutustumaan ja kertomaan itsestään, esimerkiksi kielitaidostaan, työpaikastaan
 • osaa käyttää säännöllisesti verbin preesenstaivutusta
 • tutustuu Venäjän maantieteeseen ja kulttuuriin, erityisesti Pietariin

 

ARVIOINTI

Oppijan kurssin arvosana perustuu osin tuntityöskentelyyn, ääntämis- ja intonaatiotaitoihin sekä kurssikokeeseen.2. Kurssi (VE2)

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että oppija

 • pystyy suullisesti ja kirjallisesti kertomaan matkustelustaan ja kokemuksistaan eri paikoissa
 • osaa tavallisimmat termit julkisista liikennevälineistä ja niissä liikkumisesta
 • osaa asioida ravintolassa ja keskustella ruuista ja juomista
 • tuntee venäläisen etu-, isännimi- ja sukunimijärjestelmän
 • pystyy kertomaan tavallisimmista ammateista
 • osaa käyttää verbin mennyttä aikamuotoa
 • tutustuu Venäjän maatieteeseen ja kulttuuriin, erityisesti ruokakulttuuriin.

 

ARVIOINTI

Kurssin arvosana perustuu oppijan tuntityöskentelyyn ja kurssikokeeseen.

 

Aihekokonaisuuksista korostuvat erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys.

 

Oppija voi numeroarvioinnin sijasta pyytää päättötodistukseensa suoritettu –merkinnän.