Isonkyrön keskustan osayleiskaava

Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus ja maankäyttö » Voimassa olevat kaavat » Isonkyrön keskustan osayleiskaava

Yleiskaavan selostus
Keskustan osayleiskaavakartta
Keskustan osayleiskaava ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ

Liite 1: Kaava-alueen sijainti
Liite 2: Kaavoitustilanne, Isonkyrön kunta, 2013
Liite 3: Maanomistus, Isonkyrön kunta
Liite 4: Maaston muodot
Liite 5: Tulvavaara-alueet, Etelä-Pohjanmaan ELY
Liite 6: Lausunto tulvakorkeuksista ja suositeltavista rakentamiskorkeuksista Isonkyrön kunnan kaavoitetuilla alueilla, Etelä-Pohjanmaan ELY,  12.3.2015 ja 2.2.2016
Liite 7: Ympäristön tila ja häiriötekijät, Isonkyrön kunta 2013
Liite 8: Pilaantuneet maat, SYKE, ELY-keskukset
Liite 9: Jokivarren maaperätutkimukset
Liite 10: Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja suojellut alueet, 2013
Liite 11: Muinaismuistot, Museovirasto
Liite12: Rakennetun ympäristön inventointisuunnitelma, Isonkyrön kunta, 2013
Liite 13: Viemärilaitoksen toiminta-alueet, 2013
Liite 14: Infrakustannusvertailu yleiskaavan rakennemalleista, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2016
Liite 15: Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu, A-Insinöörit Suunnitelu Oy, 23.11.2016
Liite 16: Vastineet luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 17: Vastineet laajennusalueen luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 18: Vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

JOITAKIN KAAVAA KOSKEVIA ASIAKIRJOJA JA TAUSTASELVITYKSIÄ

– Oikeusvaikutukseton osayleiskaava, Keskustaajaman osayleiskaava, Isonkyrön kunta, 1994

Suojeluohjelmat, päätökset, selvitykset, Valtakunnallisesti arvokkaat alueet
– RKY, Perttilänmäki, Museovirasto
– RKY, Vanha ja uusi kirkko, Museovirasto
– VAT, Kyrönjokilaakso

Pohjavesialueet ja pintavedet
– Pohjavesialueet, 2013
– Pohjavesialue Suolainen, SYKE / ELY-keskukset
– Vesistöt, Isonkyrön kunta, 2013
– Kyrönjoen vesistöalue, SYKE

Luonnonympäristö
– Yleiskaavan luontoselvitys,Pohjanmaan Luontotieto 2012,täydennetty
– Arvokkaat kallioalueet, SYKE / GTK
– CLC2000, maankäyttö/ maanpeite 25m, SYKE
– Maatalouden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Ote Länsi-Suomen  ympäristökeskuksen monisteesta
– Yleiskaavan luontokohteiden tarkistus 26.10.2016, FCG

Rakennettu- ja kulttuuriympäristö
– Isonkyrön jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi, 2010
– Rakennetun ympäristön inventointisuunnitelma, Isonkyrön kunta, 2013
– Viistokuvat, Aarno Runosmäki
– Vanhoja karttoja; 1 , 2 ja  3
– Taajamarakenne, SYKE/ YKR

Liikenne- ja yhdyskuntatekniikka
– Isonkyrön keskusta-alueen liikenneselvitys, Talentek 2008
– Lapinmäen alueen liikenneselvitys, Talentek 2008
– Tieverkko, Tiehallinto
– Liikennevaikutusten arviointi: valtatien eteläpuolen pientaloalue

Muut suunnitelmat
– Kosteikkohanke, Tursonneva, Riistakeskus, 2011
– Luiskan vakavuustarkastelu, Maveplan, 2012
– Kulttuuriympäristöselvitys 2014