Avustukset

Hyvinvointi ja vapaa-aika » Vapaa-aika » Kulttuuri » Avustukset

Avustukset

 

Isonkyrön kunnan kulttuuriavustukset

 

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan eri taiteenalojen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen perinteen vaalimista ja edistämistä.

 

Avustuksen hakuohjeet ja - lomakkeen löydät

täältä

 

Avustuksen myöntämisperusteet

 

Isonkyrön kunnan talousarviossa on vuosittain varattuna määräraha kulttuuritoimintaa harjoittavien yksityishenkilöiden, yhdistysten ja järjestöjen, sekä toimintaryhmien toiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta, joka voi päättää vuosittain myös mahdollisista vuosikohtaisista erityispainopisteistä avustuksissa.

 

Avustettava toiminta

 

Avustuksia myönnetään Isossakyrössä tapahtuvaan tai tuotettavaan kulttuuritoimintaan, sekä asiantuntijakustannuksiin.

                                                     

Avustusmuodot

 

Kulttuuritoiminnalle myönnetään ainoastaan kohdeavustusta yksittäiseen kohteeseen.

                                                     

Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä suunnitelmanmukaisiin kuluihin tositteita vastaan, kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen suuruinen määrä. Tositteet käyttöselvityksineen tulee toimittaa kuntaan kahden kuukauden kuluessa kohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Mikäli suunniteltu kohde ei toteudu, avustusta ei makseta tai se maksetaan osittain hyväksyttävien kulujen osalta. Perustellusta syystä voi anoa kirjallisesti käyttötarkoituksen muutosta hyvinvointijohtajalta. Muutoksen hyväksyy hyvinvointijohtaja ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja yhdessä.

 

Avustusten myöntäminen

 

Kohdeavustusten liitteenä tulee olla

-        kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, sekä

-        selvitys toiminnan tarkoituksesta, paikasta sekä toiminnan muodosta.

 

Rekisteröityjen yhdistysten osalta avustuksia myönnettäessä tarkastellaan edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutumista sekä kuluvan vuoden suunnitelmaa. Hakemukseen on liitettävä yllä mainittujen lisäksi:

-        edellisen vuoden toimintakertomus,

-        tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastuskertomus sekä

-        kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

                                                     

Mikäli hakija on saanut avustusta edellisenä vuotena, tulee sen käytöstä olla lyhyt selvitys.

 

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan

·        toiminnan merkitys kunnan muun kulttuuritoiminnan kannalta,

·        avustuksen tarve,

·        toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus,

·        omarahoitus ja muualta saadut avustukset (taustayhteisöt),

·        eri taiteenalojen tukeminen

 

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan anojalle sähköpostilla.

 

Avustuksia ei myönnetä      

·        mikäli hakemus on puutteellinen tai puuttuu vaadittuja liitteitä,

·        avustettavan omaan virkistystoimintaan,

·        painatus- tai mainoskuluihin,

·        varainhankintaan,

·        hallinnollisiin kuluihin,

·        kiinteistöjen, koneiden tai laitteiden ylläpitokuluihin.

 

Avustusten hakeminen

 

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettaviksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla.

 

Avustusta haetaan hyvinvointipalveluiden virallisilla avustushakemuslomakkeilla, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta.

 

Avustuksen myöntämisen ehdot

 

Avustettavan toiminnan yhteydessä on tuotava tuen myöntäjä esiin.

 

Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

 

Mikäli hakija jättää kahtena vuotena peräkkäin toteuttamatta myönnetyn kohdeavustuksen mukaisen toimen, ei näitä seuraavan vuoden hakemuksia kyseisen hakijan kohdalta edes oteta käsittelyyn. Kohdeavustusta on voitu hakea peräkkäisinä vuosina samaan tai eri kohteeseen.

 

 

Muita tahoja, joilta voi hakea apurahoja tai avustuksia

Etelä-Pohjanmaan rahasto

Leader Yhyres

Taiteen edistämiskeskus: Apurahat ja avustukset