Lomakkeet

Lomakkeet

 

LUPAHAKEMUKSET

Lupahakemus ke6666

-rakennuslupa
-toimenpidelupa
-toimenpideilmoitus
-purkamislupa
-maisematyölupa

 

Luvan voimassaolon jatkaminen

-rakennuslupa
-toimenpidelupa
-ilmoitus

 

Purkamisilmoitus / purkamislupahakemus

Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus e6689

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle ke6688

Kokoontumistilahakemus ke6604

Tieliittymälupahakemus

Hakemus kiinteistön liittymiseksi vesi- ja viemärilaitokseen

 

ILMOITUKSET JA SUOSTUMUKSET

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

Ilmoitus vesirakennustyöstä

Rakennushankeilmoitus RH1

Rakennushankkeen huoneistotiedot RH2

 

Naapurit:

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta ke6696

Suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen

Naapureiden kuuleminen

 

SELVITYKSET, TARKASTUKSET JA PÖYTÄKIRJAT

Energiatodistuslomakkeet

Jätevesien käsittely kiinteistöllä

Rakennusjätteen käsittely ja purkutyön jätehuolto ke6625

Työnjohtajan hakemus ja ilmoitus ke6698

Suunnittelijoiden nimeäminen ke 1600

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön aloituskokous ke 1602

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastusasiakirja

Vesi- ja viemärilaitteiston tarkastusasiakirja

 

ARA:N AVUSTUSTEN HAKEMINEN ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN (KORJAUSAVUSTUKSET)
Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Avustus liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)

Hissiavustus