Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

 

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, kuulutukset

Yllä olevan linkin takaa löydät nämä kaikki asiakirjat v. 2022 alkaen:

* Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

* Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

* Lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat

* Kuulutukset sekä palvelualueiden johtajien viranhaltijapäätökset.

 

Esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Esityslistat korvautuvat pöytäkirjoilla niiden tarkistamisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja elinvoima- ja kaavoitusjaoston pöytäkirjat ovat nähtävillä 5 vuotta niiden julkaisemisesta. Henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä valitusajan.

 

Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle (KuntaL 140 § 1 mom.):

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

 
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Tässä linkki asiakirjahakuun