Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

 

Alla olevien linkkien takaa löydät nämä kaikki:

* Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

* Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

* Lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat

* Kuulutukset sekä palvelualueiden johtajien viranhaltijapäätökset.

 

Esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Esityslistat korvautuvat pöytäkirjoilla niiden tarkistamisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

 

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja elinkeino- ja kaavoitusjaoston pöytäkirjat ovat nähtävillä 5 vuotta niiden julkaisemisesta. Henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä valitusajan.

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat löytyvät 5.4.2023 kokouksesta lähtien pöytäkirjahausta muiden pöytäkirjojen tavoin. Sitä edeltävät pöytäkirjat löytyvät alla olevien erillisten linkkien takaa. Tarkastuslautakunnan osalta pöytäkirjat löytyvät 25.1.2022 jälkeen pöytäkirjahausta muiden pöytäkirjojen tavoin.

 

Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle (KuntaL 140 § 1 mom.):

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

 
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

 

Esityslistat

Pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

 

 

 

Tarkastuslautakunta

25.1.2022

 

 

Nuorisovaltuusto

25.1.2022

14.3.2022

29.3.2022

3.5.2022

15.8.2022

4.10.2022 , 4.10.2022 liite 1

30.11.2022

 

22.2.2023, liite 1