Ympäristönsuojelu

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta alueellaan niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta sekä perustuu ympäristöriskien arviointiin.

 

Isonkyrön kunnan ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupa-asioissa ympäristölautakunta toimii päätöksentekoviranomaisena rakennustarkastajan valmistellessa asiat. Lautakunnan ympäristönsuojelua koskevista päätöksistä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Lautakunta voi tehdä myös aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

 

Ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja valvovat ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Valvonnan keinoina käytetään tarkastuksia, neuvontaa, valistusta ja tiedottamista. Pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa ja teettämisuhkaa voidaan käyttää, jos muut keinot eivät riitä.