Vammaisneuvosto

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

Kuntalaki (410/2015) 28 §


VAMMAISNEUVOSTO TOIMIKAUSI 2019 – 2021

Kunnan edustajat:
Pj Maria Luhtala
J Juha Ahoketo

Kyrönmaan Invalidit ry
Ari Ollila

Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto
Seija Leppinen

Kehitysvammaisten Tuki Ry Isonkyrön osasto
Timo Saranpää

Kyrönmaan Selkäyhdistys ry
Kirsi Killinen

Kyrönmaan Sydänyhdistys ry
Trofast Erkki

Kyrönmaan Reumayhdistys ry
Inkeri Riihimäki