Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

 

Kuntalaki (410/2015) 28 §

 


 

VAMMAISNEUVOSTO 

 

Kunnan edustajat:

Pj Paula Rinta-Korkeamäki

J Juha Ahoketo

 

Kyrönmaan Invalidit ry

Ari Ollila

 

Sotainvalidien Veljesliiton Isonkyrön osasto

Seija Leppinen

 

Kehitysvammaisten Tuki Ry Isonkyrön osasto

Timo Saranpää

 

Kyrönmaan Selkäyhdistys ry

Kirsi Killinen

 

Kyrönmaan Sydänyhdistys ry

Trofast Erkki

 

Kyrönmaan Reumayhdistys ry

Inkeri Riihimäki