Vesilain mukaiset lupa-asiat

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Luvat ja ilmoitukset » Vesilain mukaiset lupa-asiat

Vesilain mukaiset lupa-asiat

Vesitaloushanke

Vesitaloushankkeelle, jos se voi muuttaa vesistöä ja pohjavesioloja, tarvitaan lupa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisten vesitaloushankkeiden lupahakemukset sekä eräitä vesilain mukaisia korvaus- ja hallintopakkoasioita.

 

Ruoppaus

Alle 500 m3:n ruoppauksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä Etelä-Pohjanmaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Mikäli ruoppauksesta voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle on ruoppaukseen haettava lupa. Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa aluehallintovirastosta, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3.

 

Ojitus

Ojitusasioissa ympäristölautakunta toimii lähinnä neuvojana ja sovittelijana riitatapauksissa. Mikäli oja tehdään toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki, ojan suuntaa halutaan muuttaa, vettä halutaan johtaa toisen ojaan tai toisen maalla olevaan puroon tehdään kirjallinen asian käsittelypyyntö ympäristölautakunnalle. Jollei ojituksesta päästä sopimukseen, on ojitus toimeenpantava ojitustoimituksessa, jota haetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Ojittaminen voi vaatia vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta (AVI), jos ojituksesta voi aiheutua vesialueen pilaantumista. Muusta kuin vähäisestä ojituksista ilmoitetaan ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta etukäteen.

 

Vesilaki (587/2011)