Ympäristö ja luonto

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

POHJAVESIALUEET

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004).

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella:

 

1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;

 

2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

 

3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet löytyvät Paikkatietoikkuna-karttapalvelusta. Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko. pohjavesialueen kohdalta.

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET

Kyrönjokilaakso on valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, joka on luokiteltu yhdeksi Suomen kansallismaisemista. Kansallismaisemat ilmentävät maamme eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemilla ei kuitenkaan ole laillisesti sitovaa merkitystä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa merkitä maakuntakaavoihin.

 

YMPÄRISTÖN TILA

Ilmanlaatu

Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus on tehty vuosina 2006–2007 alueellisessa yhteistyössä. Raportti on julkistettu 28.1.2009.

Lue tästä lisää.

 

UIMARANTAVEDET

 

Kalliojärvi

Orisberg

Pukkilansaari

Ruusupuro