Ympäristö ja luonto

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

POHJAVESIALUEET

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004).

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella:

 

1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;

 

2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

 

3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet löytyvät Paikkatietoikkuna-karttapalvelusta. Tarkempia tietoja kustakin pohjavesialueesta saa klikkaamalla karttaa ko. pohjavesialueen kohdalta.

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET

Kyrönjokilaakso on valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, joka on luokiteltu yhdeksi Suomen kansallismaisemista. Kansallismaisemat ilmentävät maamme eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemilla ei kuitenkaan ole laillisesti sitovaa merkitystä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa merkitä maakuntakaavoihin.

 

YMPÄRISTÖN TILA

Ilmanlaatu

Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus on tehty vuosina 2006–2007 alueellisessa yhteistyössä. Raportti on julkistettu 28.1.2009.

Lue tästä lisää.