Rakennusvalvonta

Asuminen ja ympäristö » Rakentaminen » Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. (MRL 1 §)


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristölautakunta toimii kunnassa lupa- ja valvontaviranomaisena.

 

RAKENNUSTARKASTAJA

Kunnan rakennustarkastajalle kuuluu mm. rakentamisen neuvonta- ja valvontatehtävät sekä ympäristölautakunnan sihteerin ja esittelijän tehtävät

 
ISONKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisoloihin sopivaa ja kestävää rakentamista. (MRL 124 §).
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Isonkyrön kunnassa noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos  oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.
(MRL 14 § 4 mom).

 

Isonkyrön kunnan rakennusmääräys on voimassa 1.7.2020. (Kvalt 27.5.2020§14)

 

Tästä linkistä Isonkyrön Kunnan Rakennusjärjestykseen
 

RAKENNUSLUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Rakennustarkastaja tekee omakotitalojen ja sitä pienempien kohteiden lupapäätökset viranhaltijapäätöksenä. Ympäristölautakunta päättää lupien myöntämisestä suurempien kohteiden osalta rakennustarkastajan esitteleminä.

 

Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita kahden viikon välein ja ympäristölautakunta joka kuukausi.

 

Lisäksi on hyvä muistaa, että rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa saa lainvoiman 14 vrk kuluttua ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa on lainvoimainen 30 vrk kuluttua päätöksestä. Rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi voi rakennustyöt aloittaa. Hyvät suunnitelmat ja kattavasti täydennetyt hakemukset edesauttavat nopeaa käsittelyä.