Muutoksenhaku päätöksiin

Kunta ja hallinto » Asiointi » Muutoksenhaku päätöksiin

Muutoksenhaku päätöksiin

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

 

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

 

Kunnanvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

 

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Määräajat

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Lisätietoa

 

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16. luvusta .

 

Hallintokantelu

 

Kantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Kantelun saa tehdä jokainen. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

 

Hallintolaki (434/2003) 8a luku