Muut ilmoitukset

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Luvat ja ilmoitukset » Muut ilmoitukset

Muut ilmoitukset

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (ympäristölautakunnalle).

 

Myös tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun alueella on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuautoihin – tai vaunuihin yli 100 henkilöä.

 

Ulkoilulaki (606/1973)

 

Maastoliikenne

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jäällä on haettava ympäristölautakunnan lupa. Tilapäiseen tapahtumaan tarvitaan vain meluilmoitus, jos se voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.  Mikäli toiminta asettuu myös toisen kunnan alueelle, on ilmoituksen käsittelevä viranomainen ELY-keskus.

 

Meluntorjunta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa.

 

Meluilmoitus tehdään viimeistään 30 vrk ennen toiminnan ajankohtaa ympäristölautakunnalle, jos tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä tai tilapäisestä tapahtumasta, kuten esimerkiksi moottoriurheilukilpailusta, huvi- tai näytöstilaisuudesta tai murskauksesta saattaa aiheutua melua, joka voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

 

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä seuraavista toimenpiteistä tai tapahtumista (ympäristönsuojelumääräysten 17 §):

1. Arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-18.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, kun työn kokonaiskesto on enintään 10 työpäivää
2. Ilotulituksesta
3. Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä
4. Tavanomaisesta kunnallistekniikan rakentamisesta, rakennus- ja purkutöistä suoritettuna siten, että meluisimmat työvaiheet tehdään arkisin klo 7.00–21.00
5. Tilaisuuksista, jotka täyttävät 15 § (Äänenvahvistimen käyttö ulkotiloissa) ehdot
6. Yksityistilaisuuksista kuten häistä tai vastaavista.

 

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Ilmoituslomake melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.pdf

 

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ympäristöluvan myöntäneelle viranomaiselle on ilmoitettava poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua


- tilanne, jossa ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa
- tilanne, jossa on ympäristön pilaantumisen vaara
- tilanne, jossa voi jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi aiheutua tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa

Poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, ennakoimaton tuotantohäiriö tai muu yllättävä toiminnasta riippumaton poikkeuksellinen syy, rakennelman tai laitteen purkaminen.

 

Ympäristönsuojelulaki 120 ja 123 §:t