Maa-ainesten ottaminen

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Luvat ja ilmoitukset » Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-aineslupahakemus toimitetaan ympäristölautakunnalle, joka päättää luvan myöntämisestä. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi.

 

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

  1. kauniin maisemakuvan turmeltumista;
  2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
  3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
  4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

 

Ilmoituslomake maa-ainesten ottamiseen (käy kaikkiin kuntiin). Tarkempia tietoja ymparisto.fi sivulta.

 

Kotitarveotto

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Käytön tulee kuitenkin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli maa-aineksia otetaan kotitarpeeseen alueella, jolta on otettu tai tullaan ottamaan yhteenlaskettuna enemmän kuin 500 m3, tulee siitä toimittaa rakennustarkastajalle kotitarveottoilmoitus. Lomake löytyy tästä linkistä.

 

Maa-aineslaki (555/1981)