Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 26.4.2024 talouden tasapainottamisryhmän ehdotuksesta


26.04.2024

KOULUVERKKOON EI ESITETÄ MUUTOKSIA TASAPAINOTTAMISOHJELMASSA

 

Isonkyrön kunnanhallituksen asettama talouden tasapainottamisryhmä on
22.4.2024 saanut valmiiksi ehdotuksensa toimenpideohjelmaksi kunnan ta-
louden tasapainottamiseksi. Esitys etenee toukokuussa kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle. Ohjelmaehdotuksen kokonaisvaikutus on vuositasolla
noin 435.000 euroa ja se saavutettaisiin vuonna 2026.

 

Työryhmä kuuli palvelualueiden johtajia ja lautakuntia sekä kuntalaisille laa-
dittiin kysely. Kyselyn vastaukset ja lausunnot huomioitiin laajasti tasapainot-
tamisohjelmassa.

 

Tasapainottamisohjelman merkittävimmät ehdotukset

 

- Tasapainottamisryhmä ei esitä kouluverkkoon eikä varhaiskasvatusyksi-
köihin muutoksia suunnitelmakaudella.
- Työryhmän esitys ei sisällä kunnan henkilöstön irtisanomista. Joitakin
määräaikaisia tehtäviä ei täytetä.
- Ehdotetut säästötoimenpiteet on kohdistettu siten, että palvelutaso pide-
tään edelleen hyvänä. Tavoitteena on järjestää palvelut kuntalaisille jat-
kossakin taloudellisesti ja tehokkaasti.
- Maltillisia taksan korotuksia
- Käyttökustannuksia säästäviä investointeja
- Poistoihin vaikuttavia toimia esim. jaksottamalla investointeja suunnitellusta.


Sivistyspalvelut

 

Ennakoitu lapsimäärän vähentyminen perusopetuksessa mahdollistaa ope-
tusryhmien sekä määräaikaisen opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien vä-
hentämisen vuosina 2024–2027, ellei lapsimäärä merkittävästi kasva. Lapsi-
määrän vähenemiseen on varauduttu jo ennalta siten, että esimerkiksi elä-
köitymisessä vapautuneista viroista tai toimista on täytetty määräaikaisesti.
Henkilöstöä on valmiutta lisätä, mikäli lapsimäärä kasvaakin merkittävästi
(kuntaan muutto tai naapurikunnista tulee oppilaita Isonkyrön kouluihin).

 

Sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän uudistamista selvitetään erikseen.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu kaikilla alakouluilla laajoilla
aukioloajoilla (klo 7–17). Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin esitetään hy-
vin maltillisia tasokorotuksia (enintään 3h/pv maksu 80 €/kk tai koko päiväi-
senä 150 €/kk).

 

Haja-asutusalueiden asukkaille tärkeät asiointikuljetusten vuorot pidetään
ennallaan.

 

Tekniset palvelut

 

Vesitaksoihin esitetään noin 8 % tasakorotukset 1.1.2025 alkaen. Vesitaksoja
tarkasteltaisiin uudelleen 1.1.2027 alkaen. Tavoitteena on saada vesilaitoksen
talous tasapainoon.

 

Katuverkoston peruskunnostuksen ja asfaltointia 5-vuotissuunnitelman täy-
täntöönpanoa esitetään hidastettavan. Suunnitellut kolmen vuoden inves-
toinnit jaksotettaisiin kuudelle vuodelle, jolloin positiivinen tulosvaikutus saa-
vutettaisiin poistojen kautta.

 

Metsän käyttöä tehostetaan suunnitelmallisesti mutta vastuullisesti seuraa-
van 10 vuoden aikana.

 

Kunnan katuvalaistuksen käyttötunteja vähennetään 0,5 h sekä aamusta
että illasta.

 

Investoidaan lisää aurinkoenergian käyttöön (esim. koulukeskuksen alue).

 

Hulevesitaksan käyttöönottomahdollisuudet selvitetään erikseen.

 

Hyvinvointipalvelut

 

Hyvinvointipalveluissa ei esitetä merkittäviä leikkauksia kunnan tarjoamiin
laajoihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin. Yleis- ja koh-
deavustuksiin esitetään 10 % tasoleikkauksia. Tilavuokriin esitetään vakiovuo-
rojen ulkopuolisiin vuoroihin noin 10 % tasokorotusta.

 

Yleishallinto

 

Vähennetään edelleen kopiokustannuksia. Kunnan jäsenyyksiä eri yhteisöissä
on tarkasteltu ja niiden vähentämisestä saavutetaan pieniä säästöjä. Asian-
tuntijakuulemisien ja pöytäkirjanpitokäytäntöihin tehdään uudelleentarkas-
teluja.

 

Muuta

 

Tasapainottamisryhmä kokoontui työnsä aikana seitsemän kertaa. Työn ai-
kana kuultiin palvelualueiden johtajia sekä lautakuntia kahdessa vaiheessa.

 

Kuntalaisille, järjestöille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle järjestettiin ky-
sely, jossa he saivat tuoda esiin säästöideansa ja kertoa näkemyksensä,
mistä ei tulisi lainkaan säästää. Kyselyyn saatiin 164 sähköistä vastausta ja 4
paperilla toimitettua vastausta. Ilmoituksensa mukaan vastauksista 57 % oli
kuntalaisilta, 18 % kunnan luottamushenkilöiltä, 17 % kunnan työntekijöiltä tai
viranhaltijoilta ja 6 % kunnassa toimivan järjestön edustajalta. Loput eivät il-
moittaneet vastaajatahoa. Vastaukset toimitettiin kokonaisuudessaan tasa-
painottamistyöryhmälle ja niitä hyödynnettiin ohjelmaa laadittaessa.

 

Tasapainottamisryhmän alkuperäisenä tehtävänä oli laatia vuosille 2024–
2026 talouden tasapainottamiseksi toimenpideohjelma, jolla saavutetaan
viimeistään vuoden 2026 talousarviossa 250.000 euron positiivinen tulosvai-
kutus Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026 sisältyvään suunni-
telmavuoden 2026 tulokseen verrattuna. Työnsä aikana työryhmä itse nosti
säästötavoitteen 400.000 euroon perustellen sitä vuoden 2025 alusta tule-
valla TE-uudistuksella sekä kunnan yhtiöiden mahdollisella rahoitustarpeella.

 

Lisätietoja antaa:

 

Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja
puh. 044-2970 256
tero.kankaanpaa@isokyro.fi


Takaisin uutisiin