Avustajapalvelut ja apuvälineet

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Avustajapalvelut ja apuvälineet

Avustajapalvelut ja apuvälineet

AVUSTAJAPALVELUT

 

Koulunkäyntiavustaja osallistuu opettajan ohella oppilaan ohjaukseen ja kasvatukseen, tukee oppilaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulupäivän aikana sekä ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään päivittäisistä koulunkäyntiin liittyvistä tilanteista. Avustajan työn tarkoituksena on tukea oppilaan toimintaa erilaisissa oppimiseen liittyvissä ympäristöissä. Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen koulupäivän aikana siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat ja avustusta vähennetään oppilaan itsenäistyessä ja edistyessä opiskelussaan.

 

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin, huoltaja keskustelee lapsensa koulunkäyntiavustuksen tarpeesta koulun rehtorin ja/tai sivistystoimenjohtajan kanssa, joka/jotka suunnittelee/suunnittelevat riittävien avustajapalvelujen järjestämisestä. Erityisen tuen päätöksen yhteydessä voidaan päättää myös avustajapalveluista. Hakemuksen liitteenä on hyvä olla asiantuntijalausunto, jossa kuvataan ne tilanteet, joissa oppilas tarvitsee eniten apua. Koulussa arvioidaan ja suunnitellaan, miten avustajapalvelut kohdennetaan ja kuinka paljon oppilas niitä tarvitsee.

 

APUVÄLINEET YMS.

 

Apuvälineitä ovat erilaiset välineet ja laitteet, jotka lisäävät oppilaan toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun jokin sairaus, vamma tai toimintavaje sitä estää tai rajoittaa.

 

Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustuspalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet. Kunta vastaa peruskoulua käyvän oppilaan apuvälinepalveluiden järjestämisestä niitä tarvitseville. Terveydenhuolto vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä, sosiaalitoimi päivittäisten toimintojen välineistä ja opetustoimi perusopetuksen apuvälineistä.