Eriyttäminen

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Eriyttäminen

Eriyttäminen

Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yleisopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää tai havainnollistamistapaa varioidaan tai muokataan.

 

Erilaisia eriyttämistapoja

 

I Oppimisympäristö

 • Istumapaikka lähellä opettajaa
 • Istumapaikka kaukana häiriötekijöistä (ovesta, ikkunasta jne.)
 • Tavaroilla omat paikat
 • Ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen luokasta
 • Selkeät, yhdessä sovitut säännöt luokassa
 • Eri työskentelykokoonpanojen kokeilu (yksilö, pari-, ryhmätyöskentely,
 • yhteistoimintaryhmät)
 • Opetusryhmän vaihtaminen
 • Eriytetty työskentelytila (esim. sermit)

 

II Oppimisen tukeminen
 • Päivän / tunnin ohjelman ja tavoitteiden läpikäyminen yhdessä oppilaiden kanssa
 • Ohjelma selkeästi näkyvissä päivän ajan
 • Toimintaohjeiden selkiyttäminen, yksinkertaistaminen ja pilkkominen
 • Läksyjen merkitseminen taululle
 • Läksyvihon/kalenterin päivittäinen käyttö
 • Opettajan, avustajan tai luokkatoverin apu tehtävien merkitsemisessä
 • Läksykirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolon tarkistaminen päivän lopuksi
 • Läksyjen kertaaminen ennen tunnin päättymistä
 • Tehtävälistan/työsuunnitelman käyttö luokassa
 • Tehtävätavoitteiden selkeä määrittely kahden kesken oppilaan kanssa
 • Tehtävien jakaminen osavaiheisiin
 • Tapahtumien runsas ennakointi
 • Yhteisten toimintatapojen sopiminen avustajan kanssa

 

III Opetus- ja toimintatapojen muokkaaminen

 • Lisätty mallintaminen ja ohjaaminen opetuksessa
 • Apumateriaalien käyttö
 • Havaintomateriaalien käyttö
 • Liikkumismahdollisuus luokassa
 • Lisätty myönteinen palaute toivotusta käyttäytymisestä
 • Säännöllinen palaute ja edistymisen tarkistaminen
 • Yksilölliset, lyhennetyt tehtävät
 • Palautejärjestelmän käyttö tehtävien tekemiseen
 • Palautejärjestelmän käyttö käyttäytymiseen
 • Lisätty henkilökohtainen ohjaus
 • Lisäaika kokeissa
 • Suulliset kokeet

 

IV Tehostettu yhteistyö

 • Reissuvihon päivittäinen t. viikoittainen käyttö
 • Lisätyt puhelinkontaktit vanhempiin huolista ja hyvistä asioista
 • Huoltajan kanssa pidetyt tapaamiset; tavoitteista ja toimenpiteistä sovittu
 • Yhteistyö toisten opettajien kanssa
 • Yhteistyö erityisopettajan kanssa
 • Sopimusten käyttö
 • Oppilaan tilanteen selvittäminen oppilashuoltoryhmässä
 • Asiantuntijapalveluiden käyttö (psykologi, perheneuvola)

 

V Yksilöllistävät toimenpiteet

 • Tehtävien eriyttäminen
 • Samanaikaisopetus
 • Tukiopetus
 • Palkkioiden sovittu ja järjestelmällinen käyttö
 • Lisätty sosiaalisten taitojen harjoittelu aikuisen tuella
 • Pulpettihoppi (oppiaineen tavoitteet listana)
 • Koulunkäyntiavustajan tuki