Oppimissuunnitelma ja HOJKS

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Oppimissuunnitelma ja HOJKS

Oppimissuunnitelma ja HOJKS

OPPIMISSUUNNITELMA

 

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se tarkistetaan lukuvuosittain. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuudet ja kehittämistä vaativat alueet sekä toiminta- ja tukimuodot.

 

Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Se voidaan kuitenkin laatia myös yleisen tuen piirissä olevalle oppilaalle, jos sen nähdään olevan avuksi juuri hänen tilanteessaan. Oppimissuunnitelman laativat luokanopettaja/aineenopettaja yhdessä erityisopettajan, vanhempien ja oppilaan kanssa.

 

HOJKS

 

Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämisen suunnitelma eli HOJKS. Se on vähintään kerran lukuvuodessa tarkistettava asiakirja, jossa määritellään oppilaan opetus ja muu tuki erityisen tuen aikana.

 

Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Suunnitelman laativat kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja/opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. HOJKSin sisältö on tarkemmin kuvattuna kunnan opetussuunnitelmassa.