Oppilashuollollinen tuki

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Oppilashuollollinen tuki

Oppilashuollollinen tuki

OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

 

Opettaja
 • keskustelee oppilaan kanssa
 • ottaa yhteyttä huoltajiin
 • selvittelee tilannetta yhdessä oppilaan perheen kanssa ja pyrkii avoimella yhteistyöllä ja keskusteluilla löytämään tilanteeseen sopivat ratkaisut
 • järjestää oppilaalle tarvittavan tuen, joka voi olla esim. tukiopetus, luokkaympäristön tai materiaalin muokkaus , erityisopetus, ohjaus kuraattorin / terveydenhoitajan / opinto-ohjaajan luo
 • Koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai erityisopettajan luokse oppilas voi tulla itse tai yhteyttä voi ottaa opettaja tai huoltajat. Erillistä lähetettä tai lomaketta ei tarvita.

 

Mikäli opettajan toimet eivät riitä

 • opettaja tuo yksittäistä oppilasta koskien asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi täyttämällä oppilashuoltolomakkeen ja ilmoittaa tästä ennen käsittelyä vanhemmille
 • kiireellisissä tapauksissa opettaja voi ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa oppilashuoltoryhmän jäseneen esim. konsultatiivisessa mielessä (rehtori/ apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat)

 

Oppilashuoltoryhmä

 • arvioi tarvittavat toimenpiteet ja ohjaa asian eteenpäin ja hoitaa tiedotuksen tarvittaville tahoille
 • vastaa eri tukimuotojen siirtymävaiheiden oppilaskohtaisesta käsittelystä ja tarvittavien lomakkeiden täyttämisestä

 

Mahdollisia toimenpiteitä

 • psykologiset tutkimukset, sosiaalinen tai terveydellinen selvitys ja ohjaus
 • palaverit koulun yhteistyötahojen kanssa
 • erityisopetukseen ohjaaminen
 • lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille
 • rehtorin toimivaltaan kuuluvat toimet
 • tilanteen seuranta