Tukiopetus ja erityisopetus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Tukiopetus ja erityisopetus

Tukiopetus ja erityisopetus

TUKIOPETUS

 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta.

 

Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla.

 

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan ja koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ennaltaehkäistä ongelmien lisääntymistä.

 

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Osa-aikaista erityisopetusta kunnassamme antavat erityisopettajat ja/tai erityisluokanopettajat. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että osa-aikaista erityisopetusta varten tarvittavaa osaamista on riittävästi.

 

KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS

 

Kokoaikaista erityisopetusta oppilas saa erityisen tuen tasolla. Kuntamme peruskouluissa kaikki oppilaat opiskelevat omissa luokissaan ja saavat erityisopetusta tarvitsemissaan oppiaineissa. Osa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista oppilaista opiskelee kokoaikaisessa erityisopetuksessa Vähänkyrön kunnan hallinnoimassa Köpingin koulussa. Muut erityisen tuen piiriin siirretyt oppilaat jatkavat opiskeluaan, omissa luokissaan tuettuina.

 

Jos tuen tarve on suuri ja ongelmat laaja-alaisia, siirtyy oppilas Keskustan alakoululle, jossa toimii joustava pienryhmä ja erityisluokanopettajan palvelu on saatavilla. Kaikilla kunnan alakouluilla ja ainoalla yläkoululla kaikki erityisen tuen piiriin siirretyt oppilaat kuuluvat yleisopetuksen ryhmään ja opiskelevat yksilöllistettyjä aineita tuettuna pienryhmässä. Tavoitteena kunnan alueen kouluissa on, että kaikki lapset kokisivat olevansa ensisijaisesti yleisopetuksen oppilaita.