Erityinen tuki

Erityinen tuki on tukijärjestelmän kolmas porras, jonka piiriin oppilas siirtyy silloin, kun tehostetun tuen muodot eivät ole riittävät ja oppilas ei suoriudu yleisen oppimäärän asettamista tavoitteista.

Erityisessä tuessa on käytettävissä kaikki perusopetuksen tukimuodot. Oppilas ei voi siirtyä erityisen tuen piiriin suoraan yleisen tuen piiristä. Poikkeuksen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon perusteella eivät selviydy ilman erityistä tukea opinnoistaan. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

ERITYISEEN TUKEEN SIIRTYMINEN:

LOMAKKEET:


Kun oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, vaan selviytyy yleisopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista, toimitaan seuraavasti:

LOMAKKEET :